Share This Post

2016/9391 sayılı Karar ile 4818.90 ve 8302.20 gtip’li ürünlerin ilave gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı.

2016/9391 sayılı Karar ile 4818.90 ve 8302.20 gtip’li ürünlerin  ilave gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı.

Karar Sayısı: 2017/10726

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 78859 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan bazı maddelerin isimleri ile söz konusu tablonun son kısmında bulunan açıklama ve dipnot bölümü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

GTP MADDE ADI İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
4818.90 Diğerleri (1) 0 0 0 25 25 25 25
8302.20 Küçük tekerlekler (2) 0 0 0 25 25 25 25
* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şiii, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus; 2 : Güney Kore; 3: Malezya; 4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8 : Diğer Ülkeler.
(1): 4818.90.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(2): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.