Share This Post

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN  BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ  HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

2017/10926 sayılı Karar ile ülkemize AB üzerinden ATR eşliğinde  gelen Endonezya , Hindistan ,Sri Lanka ,Vietnam ,Bangladeş, Kamboçya ve Pakistan  menşeli eşyalar için Ek Mali Yükümlülükler getirilmiş, AB ülkeler menşeli eşyanın da ATR li gelmesi nedeniyle AB menşeli olmasına rağmen EMY uygulanan bu ülkeler menşeli olmadığını ispat için  Gümrük İdarelerinin sürekli menşe şahadetnameleri (COO ) istemeleri ithalatçılar açısından büyük sorun teşkil etmişti. İGV de yaşanan sorunlara çözüm amaçlı olarak çıkartılan 2017/4 sayılı tebliğdeki gibi  bir çözüm bulundu ve buna ilişkin tebliğ de bu günkü 25.05.2018 tarihli, 30341 sayılı  Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre ;  2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmayacaktır.   Ayrıca  Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine ‘’menşe şahadetnamesi’’ veya ‘’tedarikçi beyanı’’ veya ‘uzun dönem tedarikçi beyanı’’ ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmayarak Ek mali yükümlülük tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girecektir. Geçici 1 inci maddeye göre ;  tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamı eşya için menşe tevsiki aranmayacağı belirtilmiştir..

**** Gümrük İdaresi İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dâhil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak ihracatçı firmanın iş birliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilecektir.

İhracatçı Beyanı

2017-10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ

2017-10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı