Share This Post

2018/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddeler listesine 2926.90.70.00.25 gtipli Benzil Siyanit eklendi.

2018/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddeler listesine 2926.90.70.00.25 gtipli Benzil Siyanit eklendi.
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/24) (14.04.2018 t. 30391 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 ‒ 30/12/2017 tarihli ve 30286 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)’nin Ek-1’inde yer alan İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar başlıklı tablodaki “2926.90.70.00.23” GTİP numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“2926.90.70.00.25 Fenilasetonitril (benzil siyanit) ”


MADDE 2 ‒
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.