Share This Post

3901-3914 (3903 hariç ) GTİP li geri dönüştürülmüş plastik malzemelerden üretilen plastik hammaddelerin eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmeyecek.

3901-3914 (3903 hariç ) GTİP li  geri dönüştürülmüş plastik malzemelerden üretilen plastik hammaddelerin   eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmeyecek.

30.12.2016 t. 29934 s. R.G de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)  ün 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası şu şekildedir :

‘’39.01-39.14 (39.03 hariç) tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz’’

Bu fıkrada bahsedilen ‘’ Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde’’ ifadesinden kasıt ‘’ ithal edilmek istenilen plastik hammaddenin tebliğ eki EK 1 listede kayıtlı ithali uygunluk denetimine tabi atık olmadığı’’ dır.

Tebliğin aynı fıkrasında  yazılı olduğu üzere  örneği tebliğ eki Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte gümrüğe ibraz ediliyor.

Ekonomi Bakanlığı 3901-3914(3903 hariç ) GTİP li eşyanın serbest dolaşıma girişindeki bu uygulamadan esinlenerek  DIB belgesi düzenleme aşamasında  eşdeğer eşya uygulamasıyla ikincil ürünlerden elde edilen girdilerin ithalatına mani olunması amacını muhafaza edecek şekilde ve mezkur tebliğde serbest dolaşıma giriş rejimi için öngörülen kurallar kapsamında bu eşyalar için düzenlenen DİB lerin özel şartlar kısmına aşağıda yazılı olduğu üzere 122 no’lu özel şart eklemiş.

Bu 122 no’lu özel şart  şu şekildedir :

“İşbu belge kapsamında eşdeğer eşya olarak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2015/3) Ek-1 sayılı listesinde tanımlanan 39.01 (bu GTİP dahil) ila 39.14 (bu GTİP dahil) (39.03 hariç) Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın ithalatına izin verilmez. Belge konusu 39.01 (bu GTİP dahil) ila 39.14 (bu GTİP dahil) (39.03 hariç ) Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın mezkur Tebliğ’in Ek-1 sayılı listesinde tanımlanan eşya olmaması halinde ise, söz konusu Tebliğin 11 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen Üretici Belgesi ve analiz sertifikasının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi kaydıyla eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilir

Bu durumda ;

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nin Ek-1 sayılı listesinde tanımlanan 39.01-39.14 (39.03 hariç) GTİP’li eşyanın ( geri dönüştürülmüş malzemeden ) eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmeyecek,

-Söz konusu eşyanın birincil ürün olması halinde ise söz konusu Tebliğ’in 11 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen Üretici Belgesi ve analiz sertifikasının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi kaydıyla eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilecektir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü bu uygulamayı ekte yer alan 01.06.2017 tarihli , 25409476 sayılı yazı ile teşkilatlarına duyurmuştur

DİİB’de 122 Nolu Özel Şart Tedbirleri