Share This Post

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 5303 15.03.2022 tarihli 31779 sayılı Resmi Gazete

5.03.2022 tarihli 31779 sayılı Resmi Gazete yayınlanan ve yürürlüğe giren, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklikle;

  • AB ülkelerinden gelmesi halinde %18,
  • AB dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Avroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20 den % 30 a çıkarıldı.
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
  • 1.500 Avroyu geçmeyen ilaç gönderileri için de tek ve maktu vergi alınacak.
  • Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması halinde muafiyet kapsamda değerlendirilecek;
  • Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacak, on yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmayacak,

Posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde düzenlenen yetkileri kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında;

a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret alamaz.

b) Gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.”