Share This Post

8507 gtip lu kurşun asitli akümülatörlerin ithalatındaki gözetim uygulamasında birim ve miktarda düzenleme yapıldı…

8507 gtip lu kurşun asitli akümülatörlerin ithalatındaki gözetim uygulamasında birim ve miktarda düzenleme yapıldı…
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.04.2018 t. 30390 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/3/2018 tarihli ve 30347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kilogram*)
8507.10.20.00.11 Ağırlığı 5 kg’ı geçmeyenler 4
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg’ı geçenler 4
8507.10.80.00.11 Ağırlığı 5 kg’ı geçmeyenler 3,25
8507.10.80.00.12 Ağırlığı 5 kg’ı geçenler 3,25
8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler 3,25
8507.20.20.00.19 Diğerleri 3,25
8507.20.80.00.00 Diğerleri 3,25

*Kilogram: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (2E’de belirtilen belgenin ibraz edilmesi durumunda aranmaz.)” olarak değiştirilmiş ve aynı eke 2D- Proforma fatura veya ticari faturanın sureti paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“2E- Kapasite Raporu: Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı yapılmamak üzere ithal edilecekse, üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı ya da noter veya ilgili Sanayi Odası tasdikli sureti. (Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen firmalar Ek-2B’de yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formunu ibraz etmek zorundadır.)”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 31/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.