Share This Post

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün 07.11.2017 tarihli ve 29308815 sayılı yazısı (Antrepoda serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan eşya hk.)

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün 07.11.2017 tarihli ve 29308815 sayılı yazısı (Antrepoda serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan eşya hk.)

Ambarlı Gümrük  Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren antrepolarda muhtelif tarihlerde yapılan denetimler sonucu antrepoların serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan eşyanın antrepodan serbest depolara sevk işlemlerinde geç kalındığı görüldüğü belirtilerek aşağıdaki şekilde işlem yapılması talimatlandırılmıştır. Ayrıca yazının son paragrafından “antrepolarda gümrük işlemleri tamamlanan (ithalatı gerçekleşen) eşyanın derhal antrepodan çıkarılması gerekmekte olduğu” yönünde talimatlandırılmıştır. Anılan maddedeki DERHAL ibaresi muğlak bir kelime olup, sorunları da beraberinde getireceği düşünülmektedir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu

MADDE 70- 1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46. maddede belirtilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;

a) Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi.

b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması.

c) Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi.

Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra eşya 177 ila 180. madde hükümlerine göre tasfiye edilir

2. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1 inci fıkra hükümleri uygulanır.

MADDE 236-2. “Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177 ila 180. madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.” hükmü amirdir.

Bu hükümler doğrultusunda, Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonucu antrepolarda gümrük işlemleri tamamlanan (ithalatı gerçekleşen) eşyanın derhal antrepodan çıkarılması gerekmekte olup, aksi takdirde yukarda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem tesis edileceği hususunda;

Bilgi edinilmesini tebliğen rica ederim.

Müdürlüğümüz denetimi altında faaliyet gösteren antrepolarda muhtelif tarihlerde yapılan denetimler sonucu antrepoların serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan eşyanın antrepodan serbest depolara sevk işlemlerinde geç kalındığı görülmüştür.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu MADDE 70- 1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46. maddede belirtilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;

a) Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi.

b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması.

c) Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi.

Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra eşya 177 ila 180. madde hükümlerine göre tasfiye edilir

2. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1 inci fıkra hükümleri uygulanır.

MADDE 236-2. “Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177 ila 180. madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.” hükmü amirdir.

Bu hükümler doğrultusunda, Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonucu antrepolarda gümrük işlemleri tamamlanan (ithalatı gerçekleşen) eşyanın derhal antrepodan çıkarılması gerekmekte olup, aksi takdirde yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem tesis edileceği hususunda bilgi edinilmesini tebliğen rica ederim. Denilmiştir.

Antrepoda serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan eşya

İGMD İtiraz Dilekçesi