Share This Post

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 212/53 KOMİSYON UYGULAMA KARARI (AB) 2019/1345

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 212/53 KOMİSYON UYGULAMA KARARI (AB) 2019/1345

Kısa mesafeli cihazlar için radyo spektrum kullanımı alanındaki uyumlaştırılmış teknik koşulların güncellenmesi 2006/771 / EC sayılı Kararın değiştirilmesi

AVRUPA KOMİSYONU,

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı dikkate alarak,

Avrupa Topluluğu’ndaki radyo spektrum politikası ile ilgili düzenleyici bir çerçeve hakkında 7 Mart 2002 tarih ve 676/2002 / EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararını dikkate alarak (Radyo Spektrum Kararı)  1 ) ve özellikle Madde 4 (3) )

Buna karşılık:

(1)Kısa menzilli cihazlar, genellikle sınır ötesi pazarlarda taşınabilir ve taşınabilir telsiz teçhizatı veya her ikisi de kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. Spektrum erişim koşullarındaki farklılıklar, diğer radyo uygulamaları ve hizmetleriyle zararlı parazit oluşturma riskini taşır, serbest dolaşımını önler ve üretim maliyetlerini artırır.
(2)2006/771 / EC sayılı Komisyon Kararı  2 ) , alarmlar, yerel iletişim, telekomünikasyon, tıbbi implantlar ve tıbbi veri toplama, akıllı ulaşım sistemleri ve uygulama gibi uygulama alanlarında çok çeşitli kısa menzilli cihazlar için spektrum kullanımına yönelik teknik koşulları uyumlu hale getirir. Radyo frekansı tanımlama dahil ‘Nesnelerin İnterneti’ (‘RFID’). Sonuç olarak, bu uyumlaştırılmış teknik koşullara saygı duyan kısa menzilli cihazlar, ulusal yasalar uyarınca genel bir yetkilendirmeden başka bir şeye tabi değildir.
(3)Komisyon Uygulama Kararı (AB) 2018/1538  3 ) ayrıca 874-874,4 ve 915-919,4 MHz frekans bantlarındaki kısa menzilli cihazların spektrum kullanımına yönelik teknik koşulları da uyumlu hale getirir. Bu frekans bantlarında paylaşım ortamı farklıdır; bu nedenle, belirli bir düzenleyici rejime ihtiyaç vardır. Bu Karar, teknik olarak gelişmiş RFID çözümlerinin yanı sıra veri ağlarındaki ağa bağlı kısa menzilli cihazlara dayanan ‘Nesnelerin İnterneti’ uygulamalarını mümkün kılar.
(4)2006/771 / EC sayılı Karar ve Uygulama Kararı (AB) 2018/1538, dijital tek pazarda çok çeşitli uygulamalar için inovasyonu destekleyen kısa menzilli cihazlar için düzenleyici çerçeveyi oluşturmaktadır.
(5)Kısa menzilli cihazlar için yeni uygulamalar, bu cihazların ekonomi için artan önemi ve teknoloji ve toplumsal taleplerdeki hızlı değişiklikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu tür uygulamalar, spektrum kullanımı için düzenli teknik şartnamelerin güncellenmesini gerektirir.
(6)676/2002 / EC sayılı Kararın Ek 4’ünün güncellenmesiyle ilgili 676/2002 / EC Sayılı Kararın 4 (2) Maddesi uyarınca Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı’na (‘CEPT’) verilen sürekli görev EC, kısa menzilli cihazlar alanındaki teknolojik ve pazardaki gelişmeleri yansıtmak için, Ek’in altı kez değiştirildiği sonucuna varmıştır. Daimi emir temelinde yürütülen çalışma, 874-874,4 ve 915-919,4 MHz frekans aralığında kısa menzilli cihazlar için ek spektrum sağlayan Karar Kararı (AB) 2018/1538 için de temel olmuştur.
(7)20 Ekim 2017’de, Komisyon yedinci güncelleme döngüsü için kılavuz mektubunu çıkardı (RSCOM17-24rev1). CEPT, 8 Mart 2019 tarihli ve 70 sayılı Komisyon Raporunu sundu. Mevcut girdilerin basitleştirilmesi ve iyileştirilmesinin yanı sıra, CEPT, 2006/771 / EC sayılı Karar Ekine yeni girdiler eklemeyi teklif eder. Bu yeni girdiler, yeni tıbbi ve güvenlikle ilgili uygulamaları mümkün kılar ve akıllı taşıma sistemlerinin güvenlikle ilgili olmayan uygulamaları ve karayolu trafik uygulama uygulamaları için spektrumu uyumlu hale getirir. Bu nedenle, bu rapor bu Kararın teknik dayanağı olmalıdır.
(8)Bu Kararda belirtilen koşullar altında çalışan kısa menzilli cihazlar aynı zamanda Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 2014/53 / AB Direktifine de uymalıdır  4 ) .
(9)2006/771 / EC sayılı karar bu nedenle değiştirilmelidir.
(10)Bu Kararda öngörülen önlemler Radyo Spektrum Komitesinin görüşüne uygun olarak,

BU KARARI KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

2006/771 / EC sayılı Karar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(1)2. maddede, 1. ve 2. puanlar aşağıdakilerle değiştirilmiştir:1′.”Kısa menzilli cihaz”, tek yönlü veya iki yönlü iletişim sağlayan ve düşük güçle kısa bir mesafeden alan ve / veya ileten bir radyo cihazı anlamına gelir;2.“Parazitsiz ve korumasız temeller”, herhangi bir telekomünikasyon servisine zararlı parazit oluşturmayacağı ve bu cihazların telekomünikasyon hizmetlerinden kaynaklanan parazitlere karşı korunması için herhangi bir iddiada bulunamayacağı anlamına gelir; ‘.
(2)Ek, bu Kararın Ekinde yer alan metin ile değiştirilmiştir.

makale 2

Üye Devletler, en geç 5 Mayıs 2020 tarihine kadar bu Kararın uygulanmasını Komisyona rapor edeceklerdir.

Madde 3

Bu Karar Üye Devletlere yöneliktir.

2 Ağustos 2019’da Brüksel’de yapıldı.

Komisyon için

Mariya GABRIEL

Komisyon Üyesi