ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR.

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR.

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (üTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/02/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

(2) Tanımı belirtilen eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta tablolarda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya İlişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi İçinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (l) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru İle tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler İle belirlenir,

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (l) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

NoG.T.PEşyanın TamınıBirimMiktarıGümrük Vergisi %
12710.19.81 veya 2710.19.99* Viskozite indeksi 80 veya daha fazla ancak 120’den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100 °C’de 5,0 cSt veya daha fazla ancak 100 °C’de 13,0 cSt’den fazla olmayan,-ağırlıkça %90 veya daha fazla doymuş, ve-ağırlıkça %0,03’ten fazla olmayan sülfüriçeren, katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış lıidrojenlenmiş baz yağ. yüksek oranda izoparafınli hidrokarbonlar.Ton50.0000
22926.10*55 fasıl ve 68.15 GTP’li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril.Ton60.0000

* Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.