Share This Post

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/9099
BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca kullandırılan Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi (Türk Eximbank) kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat kredileri ile bankaların kendi kaynaklarından kullandırdıkları ve birinci ve ikinci grupta izledikleri (standart nitelikli ve yakın izlemedeki diğer nakdi ihracat krediler) diğer nakdi ihracat kredilerinden kredi riski açık olanlar, Türk Eximbank nezdinde açılacak yeni bir belgesiz ihracat kredisi ile yeniden yapılandırılarak devralınabilir. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin vade dâhil kredi koşulları ile diğer usul ve esaslar Türk Eximbank tarafından belirlenir.

(2) Yeniden yapılandırma sürecinde kullandırılan kredilerin devri ve belgesiz ihracat kredisiyle ilgili yapılan iş ve işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır ve bu krediyle ilgili ikinci bir ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi şartı aranmaz.

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamında devralınan kredilerin İhracat taahhütlerinin devir öncesinde krediyi kullandıran banka tarafından kapatılmamış olması halinde, bu kredilerin ihracat taahhütlerinin süresi, yeniden yapılandırma sözleşmelerinde belirlenen süreler kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde kredi ile yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası uygulanır. Bu kredilerin ihracat taahhütleri, krediyi kullanan firma ya da grup firmaları tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir. Devralınan krediye ilişkin ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi Türk Eximbank tarafından takip edilir ve ihracat taahhüdünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, belgesiz ihracat kredisiyle ilgili yapılan iş ve işlemler nedeniyle bankalar ile Türk Eximbank tarafından uygulanan tüm istisnalar, 23/12/1999 talihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar uyarınca tahsil edilir.

MADDE 3- (1) Türk Eximbank ile yapılan devir sözleşmelerine göre kredileri yeniden yapılandırılanların, bu sözleşmelerde yer alan hükümlere uymaması nedeniyle bu sözleşmelerin geçerliğini yitirmesi durumunda, 2 nci madde uyarınca yeniden yapılandırma sözleşmesine binaen tesis edilmiş belgesiz ihracat kredilerinin ihracat taahhüt sürelerinin uzatılması işlemi de sözleşme fesih tarihi itibarıyla geçerliğini yitirir ve ilgili sözleşmeler ile kredi vadesine ilişkin uzatılan sürenin geçerliliğini yitirdiği tarihten sonra gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılmaz. Ayrıca, belgesiz ihracat kredisiyle ilgili yapılan iş ve işlemler nedeniyle bankalar ile Türk Eximbank tarafından uygulanan istisnaların, gerçekleştirilmeyen ihracat taahhüdüne tekabül eden kısımları, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar uyarınca tahsil edilir.

(2) Türk Eximbank ile yapılan devir sözleşmelerine göre kredileri yeniden yapılandırılanların, bu sözleşmelerde yer alan hükümlere uymaması nedeniyle bu sözleşmelerin geçerliğini yitirmesi durumunda, belgesiz ihracat kredisiyle ilgili ihracat taahhüdünün 1 inci madde uyarınca düzenlenen devir sözleşmesinden önce yerine getirilmiş olması kaydıyla, yeniden yapılandırma sürecinde kullandırılan belgesiz ihracat kredisiyle ilgili yapılan iş ve işlemler nedeniyle Türk Eximbank tarafından uygulanan istisnalar, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar uyarınca tahsil edilir.

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında belgesiz ihracat kredilerinin yeniden yapılandırılması için bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde ilgili belge ve bilgilerle birlikte Türk Eximbank’a müracaat edilmesi gerekir.

MADDE 5- (1) Ekonomi Bakanlığı, bu Kararın uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir.

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerim Ekonomi Bakanı yürütür.