Share This Post

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğundan çekilmesi hakkında yönetmeliğinin gümrük işlemleri ile ilgili bölümü.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğundan çekilmesi hakkında yönetmeliğinin gümrük işlemleri ile ilgili bölümü.

31.01.2020 tarihli L29/01 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

BAŞLIK II

DEVAM EDEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Makale 47

Malların Birlik Durumu

1. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 23 ) 952/2013 sayılı AB Yönetmeliği (  23 ) , bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (23) bendinde atıfta bulunulan, bu tür malların gümrük bölgesinden taşındığı Birlik malları için geçerlidir. hareketin geçiş döneminin bitiminden önce başlayıp daha sonra sona ermesi koşuluyla, Birleşik Krallık’ın Birliğin gümrük bölgesine veya tam tersi. Geçiş döneminden önce başlayan ve daha sonra sona eren malların hareketi, Birlik hukukunda ithalat ve ihracat lisanslama gerekliliklerine ilişkin Birlik içi bir hareket olarak ele alınacaktır.

2. Paragraf 1’in amaçları doğrultusunda, 952/2013 sayılı Tüzüğün (AB) 153 (1) Maddesinde atıfta bulunulan Birlik mallarının gümrük statüsünün varsayımı geçerli değildir. Bu malların Birlik malı olarak gümrük statüsünün yanı sıra paragraf 1’de atıfta bulunulan hareketin geçiş süresinin bitiminden önce başlamış olması, ilgili kişi tarafından ilgili her kişi tarafından ilgili her hareket için kanıtlanmalıdır. (AB) 2015/2447 24 ) sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün 199. Maddesi  . Hareketin başladığının kanıtı, mallarla ilgili bir taşıma belgesi ile sağlanacaktır.

3. Paragraf 2, Birliğin gümrük bölgesine gönderilmek üzere İngiltere’nin gümrük bölgesindeki bir havaalanına hava yoluyla taşınan ve yüklenen veya aktarılan Birlik malları için geçerli olmayacaktır. Birliğin gümrük bölgesinde, Birleşik Krallık’ın gümrük bölgesine gönderilmek üzere, bu tür malların ilgili gümrük bölgelerinden birinde düzenlenmiş tek bir taşıma belgesi kapsamında taşındığı, hava yoluyla hareketin geçiş döneminin sonu ve daha sonra hareket sona erdi.

4. Paragraf 2, deniz yoluyla taşınan ve Birleşik Krallık gümrük bölgesindeki limanlar ile Birliğin gümrük bölgesindeki limanlar arasında atıfta bulunulan şekilde sevk edilen Birlik malları için geçerli olmayacaktır. Komisyon Delege Edilen Yönetmeliğin (AB) 2015/2446 25 ) ‘in 120. maddesi şöyledir  :

(A)Birleşik Krallık gümrük bölgesindeki limanları ve Birliğin gümrük bölgesindeki limanları içeren sefer, geçiş döneminin bitiminden önce başlamış ve daha sonra sona ermiştir; ve
(B)geçiş döneminin bitiminden önce Birleşik Krallık gümrük bölgesinde veya Birliğin gümrük bölgesinde bir veya birkaç limana çağrılan normal nakliye hizmeti gemisi.

5. Paragraf 4’ün (a) bendinde atıfta bulunulan yolculuk sırasında, normal nakliye hizmet gemisi, geçiş süresinin bitiminden sonra İngiltere’nin gümrük bölgesindeki bir veya birkaç limana seslendiğinde:

(A)geçiş döneminden önce yüklenen ve bu limanlarda boşaltılan mallar için, Birlik mallarının gümrük durumu değiştirilmeyecektir;
(B)geçiş süresinin bitiminden sonra limanlara yüklenen mallar için, Birlik mallarının gümrük durumu, 2. paragrafa göre ispatlandığı sürece değiştirilemez.

Makale 48

Giriş özeti bildirimi ve kalkış öncesi bildirimi

1. Geçiş dönemi sona ermeden önce bu Yönetmeliğin IV.Bölümünün I.Bölümü uyarınca ilk giriş gümrük idaresine yapılan giriş özeti beyanları ile bu beyanlar hakkında 952/2013 sayılı AB Tüzüğü ve bu beyanlar uygulanır. geçiş sürecinin sona ermesinden sonra Birliğin gümrük bölgesinde ve Birleşik Krallık’ın gümrük bölgesinde aynı hukuki etkileri ortaya koyacaktır.

2. Geçiş döneminin bitiminden önce ve varsa, malların serbest bırakıldığı yerlerde, bu Yönetmeliğin VIII. Başlığının I.Bölümü uyarınca yapılan kalkış öncesi beyanlara ilişkin 952/2013 sayılı (AB) Yönetmeliği uygulanır. geçiş döneminin bitiminden önce bu Yönetmeliğin 194 üncü maddesi uyarınca. Bu beyanlar, geçiş süresinin bitiminden sonra Birliğin gümrük bölgesinde ve Birleşik Krallık’ın gümrük bölgesinde aynı yasal etkileri doğurur.

Makale 49

Geçici depolama veya gümrük işlemlerinin sona ermesi

1. Geçiş dönemi sonunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (17) bendinde atıfta bulunulan geçici olmayan depoda bulunan Birlik dışı mallar ve bu mallar ile ilgili olarak (AB) 952/2013 sayılı Tüzük uygulanır. geçiş süresinin sonunda, bu geçici depolama sona erene kadar, özel gümrük işlemlerinden birine kadar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (16) maddesinde atıfta bulunulan gümrük işlemlerinden herhangi biri altında mallar serbest dolaşım için serbest bırakılana kadar veya mallar bölgeden çıkarılıncaya kadar, bu tür bir olayın geçiş döneminin bitiminden sonra, ancak Ek III’te belirtilen ilgili süre sınırından daha geç olmamak kaydıyla taburcu edilir.

Bununla birlikte, 952/2013 sayılı AB’nin 148 (5) maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 952/2013 sayılı Tüzüğün 219. Maddeleri, Birleşik Krallık gümrük bölgesi ile gümrük bölgesi arasındaki mal hareketleri için geçerli olmayacaktır. geçiş döneminin bitiminden sonra biten Birlik.

2. 952/2013 sayılı Tüzük, 2014/335 / EU sayılı Konsey Kararı, Euratom  26 ) , 608/2014 27 ) sayılı Konsey Tüzüğü (AB, Euratom) ve 609/2014  sayılı Konsey Tüzüğü (AB, Euratom)  28 ) Paragraf 1’de atıfta bulunulan geçici depolama veya deşarjın bitiminden itibaren geçiş süresinin bitiminden sonra ortaya çıkan gümrük borçları için uygulanır.

3. 2015/2447 sayılı Yönetmeliğin (AB) Başlık II, Bölüm 1’inde, Birleşik Krallık’ın gümrük bölgesindeki gümrük makamları tarafından kabul edilen tarife kotalarından yararlanma talepleri ve gerektiğinde uygulanır. geçiş dönemi sona ermeden önce Birleşik Krallık gümrük bölgesindeki gümrük idareleri tarafından bu Yönetmeliğin 50. maddesi uyarınca destekleyici belgeler sağlanmış ve kullanılmayan tahsis edilmiş miktarların taleplerinin iadesi ve iadeleri için uygulanacaktır. bu tür istekler.

Makale 50

İlgili ağlara, bilgi sistemlerine ve veritabanlarına erişim

8 inci maddeden sapma yoluyla, Birleşik Krallık, bu Başlık altındaki yükümlülüklerine kesinlikle uymak kaydıyla, Ek IV’te listelenen ağlara, bilgi sistemlerine ve veritabanlarına erişebilecektir. Birleşik Krallık, Birliğe bu erişimi kolaylaştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan fiili masraflar için geri ödeme yapacaktır. Birlik, bu masrafların tutarını Birleşik Krallık’a her yıl 31 Mart tarihine kadar Ek IV’te belirtilen sürenin sonuna kadar iletir. Gerçekleşen maliyetlerin iletilen tutarının, Birlik tarafından bu Anlaşmanın imzalanmasından önce Birleşik Krallık’a iletilen en iyi tahmin tutarından önemli ölçüde farklı olması durumunda,