Share This Post

ÇHC menşeli 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’lerinde tanımlı granitlerin ithalatında dampinge karşı 90 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

ÇHC menşeli 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’lerinde tanımlı granitlerin ithalatında dampinge karşı 90 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/29)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “Bach Viet Co. Ltd.” firması tarafından yapılan başvuruya ilişkin gerçekleştirilen inceleme neticesinde söz konusu firmaya yönelik yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

e) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

f) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

g) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 ve 2016/4 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.sinde tanımlı “granit”lerdir.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Kanun, Karar ve Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde Vietnam’da yerleşik “Bach Viet Co. Ltd.” firması, Vietnam menşeli granit ithalatına 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile teşmil edilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 14/9/2006 tarihli ve 26289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/25) ile ÇHC menşeli 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’lerinde tanımlı granitlerin ithalatında dampinge karşı 90 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında 174 ABD Doları/Ton tutarında uygulanmasına karar verilmiştir.

(2) 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile de; bahse konu önlem, Vietnam menşeli/çıkışlı eşyaya, anılan ülkede mukim iki firma için 0 ABD Doları/Ton olarak uygulanmak kaydıyla, teşmil edilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için soruşturma döneminde önleme konu malı Türkiye’ye ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticilerin, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıklarını ve soruşturma dönemini müteakip önleme konu malı Türkiye’ye ihraç ettiklerini veya önemli miktarda ihraç etmek hususunda geri dönülemez bir akdi yükümlülük altına girdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

(2) Bahsi geçen firma tarafından yapılan başvuru ve sunulan bilgi ve belgeler ışığında, “Bach Viet Co. Ltd.” firması ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmanın taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte bir yanıt alınmamıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Başvuru sahibi adı geçen firmanın yaptığı başvuruların kabulü için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Vietnam menşeli söz konusu madde ithalatına ilişkin olarak, Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde “Bach Viet Co. Ltd.” firması için yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen ithalatçıları ile “Bach Viet Co. Ltd.” firmasına ve Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine soru formları ile soruşturma açılışına ilişkin bildirimler gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

MADDE 10 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciyeiletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel:  +90 (312) 204 99 53

Faks: +90 (312) 204 86 33

e-posta: igsoek837@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.