Share This Post

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında. (GENELGE : 2019/21)

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında. (GENELGE : 2019/21)

GENELGE
(2019/21)

İlgi: 3/7/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı Genelge

3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 7/a maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Bu itibarla, dahilde işleme izni kapsamında dahi olsa Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş kıymetli maden ithali mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin dahilde işleme izni kapsamında Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithali mümkün olup, bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.