Share This Post

Dahilde İşleme İznine Sahip Firmalar İçin İtiraz Süresi 1 Ay

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar – 2016/9100 (19.08.2016 t. 29806 s. R.G.)
Karar Sayısı : 2016/9100
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında; belge/izin sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın henüz yapılmamış olması (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Kararın 19 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür