Share This Post

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına 0,20 $/Kg tutarında DFİF ödemesi yapılacaktır.

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına 0,20 $/Kg tutarında DFİF ödemesi yapılacaktır.

Karar Sayısı: 7391

19.07.2023 t. 32253 s. R.G.

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4- Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı 20 Cent/kg karşılığı TL.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.