Share This Post

DTÖ Üyesi Olmayan Ülkeler — Menşe İspatı

DTÖ Üyesi Olmayan Ülkeler — Menşe İspatı

20.11.2023 / 91073436
TİCARET ARAŞTIRMALARI VE RİSK DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :06.06.2023 tarihli ve 86053682 sayılı yazınız.

İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Orta Akdeniz ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı ilgide kayıtlı yazınızda, Ticaret Müfettişleri Abdurrahman ÖZCAN ile Taha Yasin YILMAZ tarafından düzenlenen 03.01.2023 tarihli ve 523-B/01 sayılı Cevaplı Raporun 8 inci maddesinden bahisle; “…KDS veri tabanında yapılan sorgulamada ekte yer alan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin incelenmesinde yukarıda belirtilen tespitlere benzer başkaca ithalatlarında olduğu görülmüştür.

Dolayısıyla, Ek-1 ve EK-2 listede yer alan serbest dolaşıma giriş beyannameleri Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince ve Kontrol Şubesi Çalışma Rehberinin 5.2.9. İletişim (Numune, Bilgi ve Belge Talebi) alt başlığı yöntemlerinden de yararlanılarak Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi…”

Denilmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret Başmüfettişi Emre DAĞISTANLIOĞLU ile Ticaret Müfettişleri Mustafa Ersin AYDIN ve Güven DEMİR tarafından düzenlenen 29.07.2022 günlü 461-B/08 sayılı Cevaplı Raporun 31 ve 32 inci maddeleri, Ticaret Müfettişleri Zübeyir APAK ve Yasin ATALAY tarafından düzenlenen 05.08.2022 tarihli ve 134-B/07 sayılı Cevaplı Raporun 9 uncu maddesi ve Ticaret Müfettişleri Abdurrahman ÖZCAN ile Taha Yasin YILMAZ tarafından düzenlenen 03.01.2023 tarihli ve 523-B/01 sayılı Cevaplı Raporun 8 inci maddesine ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına muhatap bir örneği ekli 18.05.2023 günlü 85556865 sayılı yazımızda; “…03.05.2023 tarihli ve 32179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin “Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller” başlıklı 38 inci maddesinde yapılan değişiklikten bahsedilmiş ve mezkur Cevaplı Raporlar konusu beyannamelerin tescil edildiği tarihte söz konusu Kararda yer alan dipnota sahip eşyanın menşeinin ispatlanmasına yönelik mevzuatımızda herhangi bir zorunluluk bulunmadığı, bu nedenle uygulamada yaşanılan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması amacıyla 03.05.2023 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı ve mezkur dipnota sahip eşya için de menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı dolayısıyla, mezkur Cevaplı Raporların ilgili maddesine konu olan eşyaların menşeinin menşe şahadetnamesi ile ispat edilmesine yönelik olarak Cevaplı Raporların düzenlendiği dönemdeki mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir yasal zorunluluk bulunmadığı göz önüne alındığında, söz konusu Raporların ilgili maddeleri kapsamı eşyalar için ek tahakkuk ve cezanın uygulanmaması gerektiği,”

Belirtilmiş ve anılan Başkanlıktan alınan 01.06.2023 tarihli ve 85944576 sayılı cevabi yazıda Genel Müdürlüğümüz görüşlerine iştirak edildiği ifade edilmiştir.

Akabinde, Ticaret Müfettişleri Abdurrahman ÖZCAN ile Taha Yasin YILMAZ tarafından düzenlenen 03.01.2023 tarihli ve 523-B/01 sayılı Cevaplı Raporun 8 inci maddesine ilişkin olarak İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 15.06.2023 tarihli ve 86392618 sayılı yazımızla gerekli talimat verilmiştir.

Yine, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bir örneği ekli 09.10.2023 tarihli ve 89776438 sayılı yazıda; 03.05.2023 tarihli ve 32179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin “Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller” başlıklı 38 inci maddesinde değişikliğe gidildiğinden bahisle, Genel Müdürlüğünüzün ilgide kayıtlı yazısı kapsamında konu hakkında yapılan tarama neticesinde geriye dönük olarak, Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan şahadetnameleri ibraz edilmeksizin tescil edilen beyannamelere yönelik olarak aradaki vergi farkı uyarınca Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları düzenlendiği, söz konusu kararlara karşı Bölge Müdürlüklerine itiraz edildiği, Bölge Müdürlüklerince yapılan inceleme neticesinde, İstanbul GDTBM’ye muhatap 15.06.2023 tarihli ve 86392618 sayılı yazımız uyarınca 7018.20.00.00.00 tarife istatistik pozisyonunda beyan edilen Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan ülkelerden yapılan ithalatlarda anılan Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilen beyannameler için eşyanın meşeinin ispatına yönelik mevzuatımızda herhangi bir zorunluluk bulunmadığı değerlendirildiğinden, mezkur gerekçeyle tahakkuk ettirilen fark vergi ve cezaların itiraz aşamasında menşe şahadetnamesi aranılmaksızın kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmekle birlikte, hatalı bir uygulamaya sebebiyet verilmemesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesini teminen, itiraz aşamasında yapılacak işlemler ile ilgili Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenilmektedir.

Konu Genel Müdürlüğümüzce incelenmiş ve cevaben yazılan 06.11.2023 tarihli ve 90554435 sayılı yazımızla; yukarıda belirtilen Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilen beyannameler kapsamı eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler menşeli olduğuna ilişkin başkaca bir tespit olmaması kaydıyla, sadece menşe şahadetnamesi olmaması nedeniyle düzenlenmiş olan ek tahakkuk ve ceza kararlarının kaldırılmasının uygun bulunduğu yönünde gerekli talimat verilmiştir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazınız konusu talimatın yukarıda yer verilen yazılarımız muvacehesinde bir kez daha değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmekte olup bilgi ve gereğini arz ederim.