Share This Post

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2017/9977

Resmi Gazete (06.04.2017 t. 30030 s. R.G.)

Ekli “Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/2/2017 tarihli ve 19878 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DUVAR KAĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA TARİFİ KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın 5 ABD Doları/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamındaki ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır. Anılan kontenjan kapsamında yapılacak ithalatta 15/6/2015 tarihli ve 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ek mali yükümlülük uygulanmaz.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Eşya Tanımı Miktar (Ton)
1. Donem (6/8/2016-5/8/2017) 2. Dönem (6/8/2017-5/8/2018)
4814.20.00.00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) 2.700 2.970
4814.90.10.00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar
4814.90.70.10.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)

İthal lisansı

MADDE 2- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.