Share This Post

Ek Mali Yükümlülükte Ceza Uygulaması hk.

Ek Mali Yükümlülükte Ceza Uygulaması hk.

11.04.2013 tarihinden önce Gümrük İdarelerinde  ;

Ek mali yükümlülüğün hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, 2976 sayılı Kanunun “Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.” şeklindeki 4 üncü maddesi hükmü çerçevesinde ek mali yükümlülüğün 2 katı şeklinde ceza uygulanmakta idi. 11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6455 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde geçen “gümrük vergisi” ibareleri “ithalat vergileri” şeklinde değiştirildi.

Bu nedenle ; 6455 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11/04/2013 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kanunun anılan hükmü gereğince, ek mali yükümlülüğün hiç ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespiti durumunda, ağır olan idari para cezası, yani, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde öngörülen ithalat vergilerinin 3 katı şeklindeki para cezası uygulanması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli 23228282 sayılı yazısı ektedir.

Ek mali yükümlülük ceza uygulaması