Share This Post

Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında yazı yayınlanmıştır.

Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında yazı yayınlanmıştır.

KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamında ihraç edildikten sonra 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 nci maddesi kapsamında geri gelen ihracat eşyası ile ilgili olarak; gümrük idaresince tahsil edilen KDV tutarı için (serbest dolaşıma giriş işlemlerine başlanan eşya ile ilgili olarak KDV istisnasından yararlanılan tutar) gecikme zammı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmış ve anılan Bakanlıktan alınan 20.01.2017 tarihli, 7915 sayılı yazıda kısaca;

– KDV Kanununun 11/1-a ve b maddeleri çerçevesinde ihraç edildikten sonra geri gelen mallara ilişkin ihracatçıya söz konusu ihracat işlemi ile ilgili olarak nakden veya mahsuben iade yapılmışsa (mallar iadeden sonra geri gelmişse) geri gelen mallara isabet eden iade tutarının gümrükte ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesinden sonra ithalat istisnası kapsamında işlem yapılmasının mümkün bulunduğu, bu tutar üzerinden ayrıca faiz hesaplanmaması gerektiği,

– KDV Kanununun 11/1-c maddesi çerçevesinde ihraç edildikten sonra geri gelen mallar yönünden, imalatçı tarafından düzenlenen faturada hesaplandığı halde ihracatçı tarafından ödenmeyen KDV’nin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine gecikme zammı veya faizi aranmaksızın ödenmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında