Share This Post

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik….

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik….

GİK YÖNETMELİĞİNE 13 EKİM 2017 TARİHİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
1. Başvurularda düzenlenen soru formu sadeleştirilmiştir. Ayrıca tüm başvuruların objektif kriterler üzerinden yapılması amacıyla söz konusu form yeknesaklaştırılarak firmanın durumuna uygun cevapları seçmesi sağlanmıştır. Böylece başvuru sürecinin daha kolay ve hızlı tamamlanmasına imkan sağlanmış olup söz konusu yeni form 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.
2. Ceza kararlarının değerlendirilmesinde gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararlarının belgenin verilmesinde dikkate alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.
3. Hava yolu şirketlerince yapılan başvurular için, ceza koşullarının değerlendirilmesinde 241/3/d uyarınca düzenlenen ceza kararları hariç tutulmuştur.
4. Başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemlerinden kaynaklı olarak aldığı cezaların yanı sıra, başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemleriyle ilgili olarak yaptığı beyanların da dikkate alınması sağlanmıştır.
5. Yıllık faaliyet raporunun, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerce ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalarca düzenlenmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.
6. Yıllık faaliyet raporunda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar ile aynı dönem için gümrük idaresince yapılacak kontroller neticesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar arsındaki ciddi farklılık olduğunda sertifikanın üç ay süreyle askıya alınması düzenlenmiştir.
7. Başvurularda aranan ISO 9001 ve 27001 sertifikalarının güncel versiyon olmaları şartı kaldırılarak, 3 yıllık geçerliğini korumaları yeterli görülmüştür.
8. ISO 9001 ve 27001 sertifikaların kapsamları daha net olarak belirlenmiş ve gümrük ve dış ticaret işlemlerinin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisler için alınmış olmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
9. Başvuru formu ile soru formunun elektronik imzalı olarak ibraz edilmesine ilişkin hüküm konularak, 3 ve 6 aylık geçiş dönemleri düzenlenmiştir.
10. Bölge Müdürlüklerince yapılan ön inceleme ve müfettişlerce yapılan yerinde incelemenin süreleri ile başvuru sahiplerine tanınan düzeltme süreleri uzatılmıştır.
11. Haklarında dava açılmış olan ve YYS incelemesinden geçen başvuru sahipleri adına sertifika düzenlenebilmesi sağlanmış ancak bu sertifika kapsamında yeşil hat, ihracatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici gibi önemli kolaylıklardan yararlanmaları engellenmiştir.
12. Götürü teminat ile ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı teminatları birbirinden ayrıştırılarak farklı bölümlere taşınmıştır.
13. Yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi kapsamında soru formunun her yıl güncellenmesi yerine üç yılda bir güncellenmesi hususu düzenlenmiştir.
14. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Tebliğ ile düzenlenmiş olan beyana aykırılık durumları iştigal alanında olmayan eşya nitelikleri Yönetmeliğe taşınmıştır.
15. 31.12.2019 tarihine kadar sadece ihracat, ithalat, lojistik ile uğraşan firmaların başvurusu kabul edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
16. Bu düzenleme ile ihracat, ithalat ve transit işlemlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma tesisinden yapılmasını sağlayan ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamalarının daha yaygın kullanılabilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda;
 İthalat ve transit işlemlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma tesisinden yapılmasını ilişkin iş akışları sadeleştirilerek daha kolay anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilmiştir.
 Tüm rejimlerde yerinde gümrükleme uygulamasına olanak sağlanmıştır.
 İzinli gönderici yetkisi sahibi taşımacıların ihracatta herkesin ve tüm rejimlerdeki eşyasını taşımalarına imkan sağlanmıştır.
 İzinli gönderici yetkisi ve ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi kişilerin kendi tesisleri içerisinde istedikleri herhangi bir yerden ihracat ve transit işlemlerini yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu sayede firmaların yaşamakta oldukları yer tahsisi sorunları giderilmiştir.
 Yerinde gümrükleme işlemlerinde gümrük kontrollerine yönelik risk analizleri sonuçlarının bildirilmesine ilişkin bekleme süresi önemli ölçüde kısaltılmıştır.

Karşılaştırma cetveli.

YYS yön.son hali

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik