Share This Post

Gümrük Kanunu 197. maddesinde yer alan …ceza davası açılmış olmak kaydıyla… ibaresinin itirazının REDDİ

Gümrük Kanunu 197. maddesinde yer alan …ceza davası açılmış olmak kaydıyla… ibaresinin itirazının REDDİ

Anayasa mahkemesi verdiği  2017/144 Karar sayılı ,28.09.2017 Kararda ;

-Sistematik yorum yöntemi gereğince herhangi bir hukuk kuralının tek başına değil içinde bulunduğu metnin göz önünde tutularak yorumlanması gerektiği , bu manada GK 197/4 fıkrasında yazılı ‘’…ceza davası açılmış olmak kaydıyla…’’ ifadesinin ‘’ Kanunun 197 inci maddesi ile 181 inci maddesinde yer alan düzenlemelerin bir bütün olarak ele alınması ve sistematik şekilde yorumlanması durumunda belirsizlik içermediğine  , Anayasanın 2 inci maddesinde yazılı olan ‘’belirlilik ‘’ ilkesine aykırı olmadığına ,

-GK 194/2 fıkrada yazılı olan ’…ceza davası açılmış olmak kaydıyla…’’ ifadesinin 197/2 de öngörülen 3 yıllık tahakkuk zamanaşımı süresiyle ilgili genel kuralın bir istisnası olduğunu ve bu istisnanın gümrük vergileri alacaklarının ceza uygulaması gerektiren bir fiile ilişkin olması durumunda bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla    Kanununun 197/2 maddesinde yazılı olan 3 yıllık zaman aşımı süresine bağlı olmaksızın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yazılı   daha uzun bir zaman aşımı olan dava ve ceza zamanaşımı süresi içinde bu alacakların tahsil edilebileceğine,

-Bu nedenle yukarıda belirtilen hususlar  göz önünde bulundurularak kuralın vergi yükümlüleri yönünden belirsiz ve öngörülemez olduğundan söz edilemeyeceğinden kuralda Anayasanın 2 inci maddesinde yazılı belirsizlik ilkesine aykırılık bulunmadığına ;

Karar vermiştir .

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI