Share This Post

Gümrük Yönetmeliği Değişti

Gümrük Yönetmeliği Değişti

Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  • A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin sona eriş süresi ile buna bağlı ithalatta mavi hat uygulaması 15/8/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Onaylanmış kişi statüsündeki sınıflar kaldırılarak gerekli özel koşullarda değişiklikler yapılmıştır.

3- OKSB başvurusuna ilişkin şartlarda dikkate alınan geriye dönük iki yıllık süre YGM ile OKSB başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk günü olarak belirlenmiştir.

4-Daha önce farklı OKSB sınıfları için farklı olarak belirlenen dış ticaret performans kriterleri sadeleştirilmiştir ve C sınıfı OKSB şartları tüm OKSB ler için yeterli görülmüştür.  son iki yıllık dönemin herbiri için fiili ihracat miktarı 1 milyon FOB/ABD doları olarak, aynı dönemler için asgari ithalat ve fiili ihracat toplamı miktarı 6 milyon ABD dolar olarak; başvuru öncesi son ay içindeki istihdam şartı en az 15 işçi olarak belirlenmiştir.

5-OKSB sahibi firmaların yararlandığı “mavi hat” yeni yönetmelikte sadece ihracat için ve eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanması sonrasında kontrolün yapılacağı kontrol türü olarak tanımlanmıştır .(15.08.2017 tarihinde yürürlüğe girer )

6-Yönetmeliğin tahlile ilişkin 196 ncı maddesinde yapılan değişiklikle kara sınır kapılarında numune alınması ile tahlillerin iç gümrüklerde yapılması sağlanmıştır.

7-Nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat iadesine ilişkin diğer iş ve işlemlerde yeniden YGM raporu uygulaması getirilmiştir.

8-Geçici ithalat rejiminde 24 ayı aşan süre uzatımı yapılabilecek eşya türleri tanımlanmıştır;

– Özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya,

– Yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya,

– Kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları ile yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen,

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olan ambulans hava taşıtları, yangın söndürme hava taşıtları, zirai ilaçlama hava taşıtları ve sıhhi ilaçlama hava taşıtları ile bunların yenilenmesi, ayarı ve muhafazasına yönelik tamir ve bakım için gerekli olan yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar.

9-Antrepo açma başvurularında gümrük memuru tarafından düzenlenen görgü raporu yerine YGM tespit raporu aranacak.Antrepoda yapılacak değişikliklerde de YGM tespit taporu düzenlenecek. Antrepo stok kayıtlarının denetimini YGMler yapabilecek.

10-YGM bulunmayan antrepo ve geçici depolama yerlerinde çift kilit bulundurulması zorunlu oldu.

11-YGM lere 2015 yönetmelik değişikliği ile kaybettikleri yetkilerin çoğu geri verilirken YGM olma şartlarına yenileri eklendi;

– Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,

-4458 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi veidari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak,

– Altmış beş yaşını doldurmamış olmak.

11-Gümrük Yönetmeliğinin Ek-82’sinin 15 numaralı satırında yapılan değişiklik ile, ihracat eşyasının karayoluyla yurtdışına sevkinde hava durumu ve yol şartları gibi sebeplerle ihracat beyannamesinin bağlı olduğu transit beyannamesinde belirtilen varış (çıkış) gümrük idaresinden farklı bir idareden çıkış yapılması halinde usulsüzlük cezası uygulanmaması sağlanmıştır. Antrepo işleticilerince antrepo stok kayıtlarının Yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemeleri durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

12-Gümrük Yönetmeliği’nin Ek-6’sına yapılan satır eklemeleri ile ‘Tekstil Ürünleri Haricindeki Ürünler’ için geçerli olan “Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste” de değişiklik yapılarak “yalnız 8501” ve “yalnız 8541” tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın menşe kazanma kuralları düzenlenmiştir. Anılan düzenleme sayesinde 2454/93 sayılı AB Gümrük Yönetmeliği’ne uyum sağlanmıştır.

13-Gümrük Yönetmeliğinin 85 inci maddesinde yapılan değişiklik ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan düzenleme sayesinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince iadesine karar verilmesi halinde teslim alınması ile ilgili Gümrük Kanununun 177 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Gümrük Yönetmeliğinin 85 inci maddesinde belirtilen süreler açısından uygulamada ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

14-Gümrük Yönetmeliği’nin 251 inci maddesi ile demiryolu; 252 nci maddesi ile denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usuller düzenlenmiştir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin 253 ila 262 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikler ile, transit rejiminde demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin basitleştirme başvurusunda aranan koşulların ve basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülüklerine ve basitleştirme iznine ilişkin diğer hususların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

gumruk-yonetliginde-degisiklik-karsilastirmali-tablo