Share This Post

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.05.2019 t. 30762 s. R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.05.2019 t. 30762 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG),”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.