Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.03.2018 tarihli ve 32509207 sayılı yazısı (105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği Hakkında)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.03.2018 tarihli ve 32509207 sayılı yazısı (105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği Hakkında)

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147) 25.02 2018 tarihli, 30343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) kapsamında ve deniz yolu ile getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılması hususu hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bahse konu düzenleme dolayısıyla uygulamada bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, aynı Tebliğ’in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” Denilmektedir.

Bu çerçevede, deniz yoluyla gelen söz konusu Tebliğ kapsamı eşyanın doğrudan üçüncü ülkelere, serbest bölgelere veya özel antrepolara konulmak üzere transitine izin verilmesi uygun bulunmuştur.