Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 52065123 sayılı yazısı (Damga Vergisi Hakkında)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2020 tarihli ve 52065123 sayılı yazısı (Damga Vergisi Hakkında)

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün İlgi (b)’de kayıtlı yazısında özetle, ihracat işlemi gerçekleştikten sonra geri gelen eşyanın Gümrük Kanunu’nun 168. maddesine göre ayrı bir rejim beyanıyla (serbest dolaşıma giriş) tekrar Türkiye’ye girmesi durumunda ithalat vergilerinin tamamından muaf olmakla birlikte damga pulu/vergisinin tahsil edildiği, bir diğer ifadeyle söz konusu ihracat işlemi gerçekleştikten sonra tekrar geri gelmesinin yine o işlem için verilen beyannamede damga vergisinin ödenmiş olduğu da dikkate alınarak, geri gelen eşya işleminin ilk ihracat rejimi işlemini gümrük işlemleri açısından sonlandırmadığı, sadece ayniyet beyanı uygunluğu açısından illiyet kurulduğu, vergi iadesi veya kredi kullanma kapasiteleri açısından da ilgili diğer kurumlara bildirimde bulunulduğu, buradan hareketle, ihracat rejimi beyanla uyumlu olarak sonlandığı ve fiili ihracat gerçekleştiği sürece damga vergisinin de istisna olarak o beyanname üzerinde kalmasının esas olması gerektiğinden bahisle, sadece beyan edilmiş ancak rejim sonlanmadığı/ihracatın gerçekleşmediği durumlarda (iptal edilmesi ve/veya bir miktarının çıkarılmaması, bedelsiz ihracata dönüştürülmesi vs.) Damga Vergisinin tahsili cihetine gidilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği, yeknesak bir uygulama açısından konunun bir kez de Bakanlığımızca değerlendirilerek talimatlandırılması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 04.09.2019 tarihli ve 123132 sayılı yazıda özetle,

Aynı gümrük beyannamesiyle ihraç edilen eşyanın tamamının geri gelmesi halinde, Kanunun öngördüğü anlamda gerçekleşmiş bir ihracattan söz edilemeyeceğinden, iade edilen eşyalara ilişkin gümrük idarelerine verilen beyannameler nedeniyle daha önce alınmayan damga vergisinin Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi hükmü gereğince ilgili vergi dairelerince ceza ve gecikme faizi ile birlikte aranılması,

Aynı gümrük beyannamesi ile ihraç edilen eşyadan bir kısmının geri gelmesi halinde, kısmen de olsa ihracat gerçekleşmiş olduğundan ve gümrük beyannameleri maktu damga vergisine tabi olduğundan, bu şekildeki beyannamelere ait damga vergisinin aranılmaması, Gerektiği belirtilmektedir.

Keza, konuya ilişkin uygulama daha önce Gelir Başkanlığının 21/10/2004 tarihli ve 49477 sayılı yazılarına istinaden ilgi (a)’da kayıtlı yazımızla tüm Bölge Müdürlüklerine iletilmiştir.