Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37064941 sayılı yazısı (D3 Kodlu Beyan Edilen İşlemlerde Gözetim ve Korunma Önlemleri)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37064941 sayılı yazısı (D3 Kodlu Beyan Edilen İşlemlerde Gözetim ve Korunma Önlemleri)

Bakanlığımıza 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen eşyaya ithalatta gözetim ve korunma önlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda yaşanan tereddütler iletilmiş olup, konu muhtelif sayı/tarihli yazılar ile İhracat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Konuya ilişkin anılan Genel Müdürlükten cevaben alınan 12/6/2018 tarihli ve E.62157 sayılı yazıda özetle, 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.” hükmünün amir bulunduğu, öte yandan söz konusu Tebliğin 11 inci maddesinde, anılan Tebliğde yer almayan hususlarda Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat:2006/12) yer alan hükümlerin uygulanacağının ifade edildiği belirtilerek, 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ kapsamında ticaret politikası önlemlerinde ilişkin özel düzenlemenin yer aldığı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat:2006/12) 5 inci maddesindeki hükümler dikkate alındığında, 2005/2 sayılı Tebliğ kapsamında düzenlenen D3 kodlu belgeler kapsamında geçici ithal edilen eşyanın ithalatında anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisinin uygulanacağı, ancak gözetim ve korunma önlemleri dahil olmak üzere 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek kararın 4 üncü maddesinde sayılan ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağının değerlendirildiği bildirilmiştir.