Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.12.2016 tarihli 21427570 sayılı tasarruflu yazısı (Gümrüklerde Nakit Kontrolleri)

Yazı ile söz konusu yeniden değerleme oranı; 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş olup 2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesinde yer alan 3.000 TL’lik tutar 2017 yılı için 3.110 TL olarak hesaplanmıştır.

Not :

Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerde 25.000 Türk Lirası, dövizde ise 10.000 Avro ve eşiti efektif üzeri miktarın Nakit Beyan Formu ile gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur. Yurda girişte, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata göre yapılan işlemlerden ayrı olarak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, gümrük idaresi tarafından yolcudan, beraberindeki nakdin miktarını açıklaması istenebilir. Bu durumda, açıklama tam ve doğru yapılmak zorundadır. Gümrük idaresi tarafından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi gereğince; açıklanmayan miktarın %10’u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberindeki tüm nakit muhafaza altına alınır. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. 3.000 TL’ye kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz. denilmektedir.

2016-1 Sayılı Genelge