Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Zımni Red Konulu Yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Zımni Red konulu yazısı ilişiktedir.

Yazıda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İdari Makamların Sükutu” başlıklı 10. maddesi ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem ve veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri,
Altmış gün içerisinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içerisinde dava açabilecekleri, altmış günlük süre içerisinde idarece verilen cevabın kesin olmaması halinde ilgilinin bu cevabı, istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği hükmünde içermekte olduğu,
Ayrıca; mezkur kanunun 10/2 maddesinde, bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği bildirilmiştir.
Zımni Red