Share This Post

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2019/9)

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2019/9)

MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak, aynı fıkranın (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) İhracat taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler, vergi, resim harç istisnası belgesi ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,

h) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde ihracatının yapılmasını; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,”

“n) Elektronik Ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası/servisleri üzerinden ulaşılan ve vergi, resim harç istisnası belgesine ilişkin tüm işlemler ile belgesiz ihracat kredisi ihracat taahhüdü kapatma sürecinde gümrük beyannamelerine erişim ve bu beyannameler üzerinde gerekli meşruhatın düşülmesi işlemlerinin yapılabildiği ortamı,

o) İstisna Kayıt Formu: Elektronik ortamda oluşturulan, üzerinde vergi resim ve harç istisnası belgesine ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik olarak doğrulanabilir formu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı Kanuna” ibaresi “5957 sayılı Kanunun 8 inci maddesine” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “krediler” ibaresi “kredilere ilişkin bilgiler” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Vergi, resim ve harç istisnası belgesi çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanan istisnalar, ilgili kurum ve kuruluş tarafından elektronik ortama veya elektronik ortamda oluşturulan istisna kayıt formuna işlenir. İstisnaların istisna kayıt formuna işlenmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluş tarafından onaylanan ve üzerine istisnaların işlenmiş olduğu istisna kayıt formu, belge sahibi firma tarafından elektronik ortamda kaydedilir. Uygulanan istisnalar, istisnayı uygulayan kurum ve kuruluş tarafından belge sahibi firmanın bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “T.C. Şeker Kurumunca” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresinden önce gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Elektronik ortamda tanımlanan firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir. Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, elektronik ortamda ilgililere erişime açılır.”

“(3) Düzenlenen vergi resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Bakanlığa” ibarelerinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Vergi resim harç istisnası belgeleri, ilgili firmanın elektronik ortamda müracaatına istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, uygun görülen revize talepleri belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarına işlenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “belgesinin ibrazı” ibaresi “belgesinin elektronik ortamda ibrazı” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle elektronik ortamda müracaat edilmesi kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından elektronik ortamda kapatılır. Kapatma işlemi firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca belgenin kapatıldığı bilgisi Bakanlığa, elektronik ortamda gönderilir. Vergi resim harç istisnası belgelerinin ihracat taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin müracaatın süresi içerisinde yerine getirilmesi firma sorumluluğunda olup, bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.”

“(4) Vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmaların, belge ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gereken bilgi ve belgeleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine elektronik ortamda sunmaları gerekir. Talep edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili şubesine elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ayrıca ibraz edilir. Bu bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesi tarafından firmaya bildirimde bulunulur. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle resen kapatılır. 

(5) Vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.

(6) İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı itiraz başvurusunda bulunulması durumunda, müeyyide uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir.

(7) Elektronik ortamda düzenlenen vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmalar; belge ihracat taahhüdünün kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler ile istisnaların istisna kayıt formuna işlenmesi durumunda istisna kayıt formunun elektronik ortama aktarılmasından sorumludurlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu çerçevede, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;

a) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca vergi resim harç istisnası belgesinin,

b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalatın finansmanında kullanılan kredilerde ise Bakanlıkça dahilde işleme izin belgesinin,

ihracat taahhüdünün kapatıldığı bilgisinin iletilmesini müteakip, ilgili banka tarafından sonuçlandırılır.”

“(4) Belgeli ihracatta uygulanan istisnalar; her işlem için sıra numarası, tarihi, kredi miktarı ve bakiye kısım belirtilerek dahilde işleme izin belgesi veya vergi resim harç istisnası belgesine kaydedilir ve uygulanan vergi, resim ve harç istisnaları, istisnayı uygulayan kurum ve kuruluşlarca ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, serbest bölgelere yapılacak ihracatın ihracat taahhüdüne sayılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “elektronik ortamda Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Kullanılmayan vergi resim harç istisnası belgesi, ilgili firmanın elektronik ortamda müracaat etmesi halinde, Bakanlıkça iptal edilir.”

“İptal edilen vergi resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır. Ayrıca, iptal edilen belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlara bilgi verilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına veya elektronik ortama gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan ve bu meşruhata ilişkin gerekli bildirimleri yapmayan, talep edilmesi halinde gerekli meşruhatın bulunduğu belge orijinal nüshasını ibraz etmeyen, gerekli meşruhatın düşüldüğü belge orijinal nüshasını elektronik ortamda kaydetmeyen, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Firmaların elektronik ortamda ibraz ettikleri her türlü belgeyi, asıllarını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde, saklamaları zorunludur.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlığa” ibarelerinden sonra, üçüncü fıkrasında yer alan “üzerinde” ibaresinden sonra, dördüncü fırkasında yer alan “şubesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “müeyyidenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmen veya tamamen” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye yetkilidir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Tebliğin 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.

Elektronik ortamda müracaat

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı kapatılmamış olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, fiziksel ortamda tekemmül ettirilmeye devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.