Share This Post

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(30.12.2016 t. 29934 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“v) Dayanıklılık: Aracın normal veya amaçlanan koşullarda kullanılması ve imalatçının tavsiyelerine uygun şekilde servisten geçirilmesi durumunda, aksamın ve sistemlerin Ek VII’de tanımlanan kilometreden sonra çevre performansı şartlarının 23 üncü maddede ve Ek V’te belirtildiği şekilde karşılanmasını ve aracın fonksiyonel güvenliğinin sağlanmasını mümkün kılacak şekilde dayanabilmesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dıştan yanmalı motor, türbin veya döner pistonlu motorla tahrik edilen araçlar; böyle bir tahrikle donatılmış bir araç, çevre performansı ve fonksiyonel güvenlik şartlarına uyum açısından, PI içten yanmalı bir motorla tahrik edilen bir araçla aynı sayılır.”

“(5) Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkralarında ve Ek I’de belirtilen sınıflandırma/alt sınıflandırma kriterlerine bakılmaksızın BM/AEK Regülasyonlarını ve BM/AEK Küresel Teknik Regülasyonlarını belirtmek suretiyle çevre performansı deneyi işlemlerini uluslararası düzeyde uyumlaştırmak amacıyla Ek V’te belirtilen ek alt kategoriler uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) OBD sisteminin fonksiyonel güvenlik ya da emisyon kontrol sistemi arızaları bildirimlerini uyumlaştırmak ve bir aracın etkin ve verimli tamirini kolaylaştırmak için 75 inci maddeye uygun olarak birinci ilâ dördüncü fıkralarda listelenen ve Ek II (C1) 11’de belirlenen konulara yönelik fonksiyonel OBD şartları ve deney işlemleri ve Ek V’te belirtilen Tip VIII deney dahil olmak üzere araç üzerindeki teşhis sistemleriyle ilgili ayrıntılı teknik şartlara ilişkin mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) İkinci bir adım olarak normal ömür şartlarını ve Ek II (B) 18’de listelendiği şekilde araç yapısının bütünlüğünü sağlamaya yönelik deneyleri uyumlaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulması halinde 75 inci maddeye uygun olarak Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ile dördüncü, dokuzuncu ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tam kilometre toplamıyla (biriktirmeyle) gerçek dayanıklılık deneyi: Deney araçları Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin tamamını fiziksel olarak biriktirir ve onikinci fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatta belirtildiği şekilde, Tip V deneyde belirtilen işlem uyarınca deneye tabi tutulur. Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin tamamına kadar ve bu mesafeyi içeren emisyon deneyi sonuçları, Ek VI (A)’da belirtilen çevresel performans deney sınırların altında olur.

b) Kısmi kilometre toplamıyla (biriktirmeyle) gerçek dayanıklılık deneyi: Deney araçları Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin en az yüzde 50’sini fiziksel olarak biriktirir ve onikinci fıkra uyarınca kabul edilen mevzuatta belirtildiği şekilde, Tip V deneyde belirtilen işlem uyarınca deneye tabi tutulur. Bu mevzuatta belirtildiği şekilde, deney sonuçlarından Ek VII (A)’da belirtilen mesafenin tamamına karşılık gelen sonuç tahmin edilir. Deney sonuçları ve tahmin edilen sonuçların her ikisi de Ek VII (A)’da belirtilen çevresel performans deney sınırların altında olur.

c) Matematiksel dayanıklılık işlemi: Her bir emisyon bileşeni için Ek VII (B)’de belirtilen bozulma faktörü ile imalat bandının sonunda ilk kez çalıştırılmasından sonra 100 km’den fazla biriktiren bir aracın çevre performansı deneyi sonucunun çarpımı, Ek VI (A)’da belirtilen çevresel performans deney sınırından düşük olur.”

“(4) Bakanlık tarafından kapsamlı bir çevresel etki çalışması yürütülür. Çalışmada hava kalitesi ve L kategorisi araçların katkıda bulunduğu kirletici payı değerlendirilir ve Ek V’te listelenen Tip I, IV, V, VII ve VIII deneylerin şartlarını kapsar. Bakanlık, Ek IV’te belirtilen Euro 5’in yürürlüğe girme tarihlerinin ve Ek V, Ek VI (A2), (B2) ve (C2) ve Ek VII’de belirtilen Euro 5 dayanıklılık kilometrelerine ve bozulma faktörlerine ilişkin çevre performansı şartlarının teyidi ve nihai olarak belirlenmesi yoluyla kesin politika tedbirlerini belirlemek amacıyla son bilimsel verileri, bilimsel araştırma bulgularını, modellemeyi ve maliyet verimliliğini karşılaştırır ve değerlendirir.”

“(9) L4e kategorisi araçlar, Ek V’te L3e kategorisi araçlar için belirlenmiş çevre performansı şartlarına uyar ve bu çerçevede Ek V’te belirtilen tip I, IV, VII ve VIII deneyler için uygun olduğu şekilde, ya temel motorlu aracın sepetiyle birlikte tam tertibatı ya da sepet monte edilmiş olmaksızın sadece temel motorlu aracın kendisi deneye tabi tutulur.”

“(12) Yüksek bir çevresel koruma düzeyi sağlamak amacıyla 75 inci maddeye uygun olarak deney işlemleri de dahil olmak üzere bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan konular için çevre performansı şartlarının ayrıntılı teknik şartnamelerine ilişkin mevzuatı oluşturmak ve kabul etmek üzere Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sera gazı emisyonları, yakıt tüketimi ve elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili ile ilgili ek çevre performansı şartları”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık, AB Komisyonu tarafından bu Yönetmelik ve uygulamasında yer alan mevzuat çalışmaları için kurulan Motosiklet Komitelerinin çalışmalarına katılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1/1/2018 tarihinden itibaren L kategorisi araçlara ilk tescillerinden önce yıllık olarak verilen münferit onay sayısı.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin dördüncü, beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(4) İmal edildiği dönemde geçerli bir AT veya ulusal tip onayı kapsamı dâhilinde olmakla birlikte, ilgili mevzuatın zorunlu uygulaması nedeni ile söz konusu tip onayının geçerliliğini kaybetmesinden önce Türkiye’de ve/veya AB’de tescil edilmemiş veya hizmete girmemiş olan araçların satışında ve tescilinde araçların uygunluk belgesi tarihleri dikkate alınır. Uygunluk belgesi tarihi, tip onayının geçerliliğini kaybetmesine neden olan mevzuattaki zorunlu uygulama tarihlerinden önce olan tam araçlar anılan uygulama tarihlerinden itibaren 24 ay içerisinde satılır ve tescil edilir, tamamlanmamış araçlar ise anılan uygulama tarihlerinden itibaren 30 ay içerisinde satılır ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilir. İlgili mevzuatta son tescil tarihi ile ilgili ayrı tarihler ve şartlar belirtilmişse tescil ile ilgili belirtilen söz konusu tarihler ve şartlar dikkate alınır.

(5) Bununla birlikte; dördüncü fıkrada belirtilen araçların satışına ve tesciline, 44 üncü madde dikkate alınarak da Onay Kuruluşu tarafından izin (seri sonu izni) verilebilir. Onay Kuruluşu; dördüncü fıkra yerine 44 üncü maddede belirtilen şartları uygulaması durumunda, anılan süreler de dikkate alınarak uygulama ile ilgili olarak imalatçıları bilgilendirir.”

“Ulusal araç tip onayı ile ilgili olarak 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır. Teknik servislerin ilgili mevzuatı kapsamındaki testleri ülke içinde gerçekleştirememesi durumunda, AB’deki onay kuruluşlarınca atanmış ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik servislerce bu Yönetmelik, uygulama mevzuatı ve 82 nci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamında verilmiş test raporlarının imalatçının talebi halinde kullanılmasına Bakanlıkça izin verilir. Ayrıca, AB’de yayımlanan mevzuat ile Türkiye’de yayımlanan mevzuatın yürürlük tarihlerinin farklılık göstermesi veya Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat için AB’de tip onayı belgesi düzenlenmemesi durumunda, AB onay kuruluşlarının teknik servisleri tarafından verilmiş mevcut test raporları geçerli kabul edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2018”, üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” ve beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinde yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sindeki “AB araç tip onayının amaçları açısından şartların tam listesi”nin “No” adlı sütununda yer alan “C” ibaresi “C1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK IV’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK VI’sının (D) kısmı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’inin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genişletilmiş fonksiyonel güvenlik şartları(21)”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tip Onayı yönetmeliğinin uygulaması için zaman çizelgesi