Share This Post

İthalat: 2017/1 İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ. (Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ve Kontrol Altına Alınan Maddeler ile ilgili değişiklik)

İthalat: 2017/1 İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ. (Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ve Kontrol Altına Alınan Maddeler ile ilgili değişiklik)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da GTiP. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-7’sinde yer alan 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya eklenmiştir.

MADDE 5 –
 Aynı Tebliğe ekteki Ek-8/D eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ’in 2 nci kısmı kapsamında yapılan başvurular ve verilen izinlerin sonuçlandırılmasında bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğin 2 ve 6 ncı maddesi yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –
 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

2017-01 İthalat Tebliği Ekleri