Share This Post

İthalat Tebliği Görüş Talebi

Ekonomi Bakanlığı’nca kullanılmış eşyaların ülkemize ithalinin, meri İthalat Rejimi Kararı’nın 2 nci ve 7 nci maddeleri gereği Bakanlığımızın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olup,2017 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı, söz konusu Tebliğin güncellenmesinde Birliklerin/Derneklerin görüşlerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, gündeme getirebilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların 23/09/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Madde 2- Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, Karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal malları fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 7- Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.