Share This Post

Kayıt Belgesi Başvuruları Hakkında Önemli İTKİB Duyurusu

Kayıt Belgesi Başvuruları Hakkında Önemli İTKİB Duyurusu

Sayın Yetkili/İlgili;

Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Diğer taraftan, ilgili tebliğin 4. maddesi ”Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.” hükmünü amirdir.

Bu bağlamda ülkemizce uygulanmakta olan ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin tespiti ve asgari düzeye indirilebilmesini teminen, kayıt belgesi düzenlenebilmesi için kayıt merkezlerine sunulacak olan ihracatçı kayıt formu ile birlikte aşağıda belirtilen ek bilgi ve belgeler de kayıt belgesi başvurularında risk esası göz önünde bulundurularak İthalat Genel Müdürlüğü’nce talep edilebilecektir.

Bilgilerinize rica olunur.

 

Talep Edilecek Ek Bilgi ve Belgeler

1)      Üretici firma adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi

2)      Üretici firma adına düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

3)      Üretici firma adına düzenlenmiş Faaliyet Belgesi

4)      Üretici firmanın sahip olduğu Marka/Markaların Tescil Belgesi (varsa)

5)      Üretici firmanın ülkemizde yerleşik olan bir marka sahibine üretim yapması halinde, marka sahibi firmanın marka tescil belgesi ve iki firma arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici bilgi/belgeler

Not: Gerek görülmesi halinde Ekonomi Bakanlığı’nca istenecek ek bilgi ve belgelere ilişkin güncelleme yapılabilecektir.

 

BAŞVURUDA İZLENECEK YOL

1-      Belgelerin, ilgili kurumlardan alınmasını müteakiben önce üretici firmanın mukim olduğu ilgili ülkede yer alan Sanayi/Ticaret Odası onayı alınacak, daha sonra Türkçe’ye yeminli tercümesi yaptırılacaktır.

2-      Hem orijinal belgeler hem de Türkçe tercümeleri üretici firmanın mukim olduğu ülkede yer alan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.

3-      Üretici firmanın mukim olduğu ülkede yer alan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik temsilciliklerince onaylanan belgeler (Orijinal ve Türkçe tercümeleri), İTKİB’e elden teslim edilecektir.

4-      Belgelerin İTKİB’e teslimi ile kayıt başvurusu tamamlanmış olacaktır. Kayıt işlemi, belgelerin İTKİB tarafından incelenmesini müteakip Ekonomi Bakanlığının onayı ile sonuçlandırılacaktır.

5-      Belgelerin geçerlilik süreleri Türkiye Cumhuriyeti diplomatik temsilcikleri tarafından verilen onay tarihinden itibaren bir yıldır.

6-      Ekonomi Bakanlığının onayını alarak geçerli üretici unvanı alan firmalara dair farklı ithalatçılarca yapılacak kayıt belgesi başvurularında üretici firmalara ilişkin belgelerin tekrar sunulması gerekmeyecektir. Bunun yanında üretici firmanın Türkiye’de yer alan bir marka sahibine üretim yapması halinde anılan üretici firmanın başvuruda bulunan yeni ithalatçı firma ile arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici bilgi ve belgeler İTKİB’e sunulacak ve kayıt belgesi başvurusu Ekonomi Bakanlığının onayı ile tamamlanacaktır.