Share This Post

KDV İade Alacaklarında Mahsup

KDV İade Alacaklarında Mahsup

04.10.2016 tarih ve 29847 no.lu Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.lu Tebliğin 12 nci maddesiyle; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “aşağıda belirtilen borçlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi eklenmiş olup, bu değişiklikle birlikte mükelleflerin KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu kaldırılmıştır.

KDV İade Alacaklarında Mahsup