Share This Post

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.

 MADDE   1-  24/12/2007  tarihli  ve  2007/13033  sayılı  Bakanlar   Kurulu  Karan   ile yürürlüğe   konulan   Mal   ve   Hizmetlere   Uygulanacak   Katma   Değer   Vergisi   Oranlarının Tespitine iliskin Karar  eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“20- il ozel idareleri, belediyeler  ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine,  doğrudan  doğruya veya dolaylı  olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yansından  fazla si bunlara  ait şirketler  tarafından doğrudan  sunulan  4/1/2002  tarihli  ve 4734 sayılı  Kamu  ihale  Kanununun  62  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (e)  bendinde  belirtilen personel çalıştırmaya dayalı hizmetler.”

MADDE  2- Bu Karar, yayın tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar