Share This Post

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 09.03.2017 tarihli ve 39044742-130[Özelge]-68333 sayılı özelgesi (2933.71 GTİP numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranının % 18 olması gerektiği hk.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 09.03.2017 tarihli ve 39044742-130[Özelge]-68333 sayılı özelgesi (2933.71 GTİP numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranının % 18 olması gerektiği hk.

Konu : 2933.71.00.00.00 G. T. İ. P. numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli
hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2933.71.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırılan hammaddenin naylon iplik imalatında kullanılmak üzere ithalatının gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırasında, “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 29 uncu faslında “Organik Kimyasallar” tanımlanmış, bu fasla ait 29.33 tarife pozisyonunda “Sadece azotlu heterosiklik bileşikler” sıralanmış ve 2933.71.00.00.00 GTİP numarasında ise “Epsilon kaprolaktam (6-hekzanelaktam)” sayılmıştır.

Ancak, 2933.71.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırıldığı ifade edilen ürünün, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Buna göre, söz konusu ürünün ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.