Share This Post

Ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının, kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 kapsamında yapılandırılacağı.

Ödeme süresi geçmemiş  idari para cezalarının, kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 kapsamında yapılandırılacağı.

27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların türü, yapılandırılan alacak tutarının nasıl tespit edileceği, yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi, tahsilinden vazgeçilen alacakların kapsamı, yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler, tecil edilen veya 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların yeniden yapılandırılması hususlarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Bu çerçevede,


 gümrük yükümlülüğünün 31.08.2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) doğduğu durumlarda; gümrük vergilerinin, gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalarının, 5326 sayılı Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının ve eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılabilmesi için söz konusu alacakların Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olması gerekmekte olup yukarıda bahsedilen maddelerde yer alan “ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan” ifadesi, 17.11.2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş olmakla birlikte ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için kullanılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : Gümrükler Genel Müdürlüğü