Share This Post

Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki gümrük muafiyet bedeli 75 Euro dan 30 Euro ya düşürüldü.

Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki gümrük muafiyet bedeli 75 Euro dan 30 Euro ya düşürüldü.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar – 2016/9616 (31.12.2016 t. 29935 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9616

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 20395002 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “75 Avro’yu geçmeyen” ibaresi “30 Avro’yu geçmeyen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.