Share This Post

Royalti ve Lisans Ödemelerine Ait KDV’nin Hangi İdareye Ödenmesi Gerektiği.

Royalti ve Lisans Ödemelerine Ait KDV’nin Hangi İdareye Ödenmesi Gerektiği.

Royalti ve lisans sözleşmesi olan şirketlerin bu ödemelere ilişkin katma değer vergisinin (KDV) nasıl ve hangi idareye ödeneceği konusunda tereddütler bulunmaktadır. Bu sorunun ana kaynağını gümrük kıymetine eklenmesi gereken bir royalti ödemesine ilişkin KDV ile ilgilidir. Gümrük idaresi gümrük kıymetine konu olan bir unsurun gümrük idaresi tarafından tahsil edilmesi gerektiğini ifade ederken, vergi idaresi ise royalti ödemelerinin bir gayri maddi hak olarak vergi dairesine ödenmesini öngörmektedir.  

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mukteza sistemine royalti ödemelerine ilişkin olarak 17.02.2016 tarihli B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-13147 sayılı bir mukteza yüklendi. Bu muktezaya göre, bir royalti bedeline ilişkin KDV’nin gümrük idaresine ödenmesi halinde, 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumluluk kapsamında beyan edilecek tutarın, gümrük idaresine beyan edilerek ödenen tutar düşüldükten sonra kalan tutar olacağı belirtiliyor. Bu mukteza ile gümrük idaresine ödenen KDV tutarlarının vergi dairesi tarafından da dikkate alınarak mükerrer KDV ödemenin önüne geçilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Gümrük tekniğinde “royalti” deyimi; “ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeler” olarak tanımlanıyor. Gümrük tekniği açısından her royalti ödemesinin gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmiyor. Sadece aşağıdaki iki koşulu sağlayan royalti ödemelerinin gümrük kıymetine eklenmesi gerekiyor:

– Royalti ödemesi kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalı.

– Royalti ödemesi bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalı.

28 Haziran 2014 tarihli 2 seri numaralı Tebliğ’de royalti ödemelerine ilişkin gümrük idaresinin yaklaşımına yer verilmiştir. Buna göre, royalti ödemelerine ilişkin KDV, 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine ödenmiş ise gümrük idaresinin ikinci kez KDV talep etmemesi gerekiyor.  Fakat gümrük idareleri vergi dairesine ödenen KDV’yi kabul etmekle birlikte, gümrük idaresine ödenmeyen KDV’nin (Vergi Dairesine yatırılan) her bir gümrük beyanı için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241. maddesi kapsamında 92 TL usulsüzlük cezası tatbik edilmektedir.

http://www.gib.gov.tr/ithal-ve-yerli-girdiler-kullanilarak-yapilan-uretim-neticesinde-elde-edilen-urunun-satis-bedeli