Share This Post

Rusya ve Ukrayna için ihracatçı firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen -Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı

Rusya ve Ukrayna için ihracatçı firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen  -Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73504888 sayılı yazısı

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında vuku bulan savaş hali göz önünde bulundurularak, ihracatçı firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen yürürlüğe konulan 04/04/2022 tarihli ve 73486875 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile;

– 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,

– 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine; geçici ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde
Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2007/5 Sayılı Tebliğ’in 9 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,

– 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna ve Rusya ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna ve Rusya ile yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dâhil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından
yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesi,

– İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyle ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 25 inci ve 49 uncu maddeleri ile İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 11 inci ve 12 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,

– Ayrıca, 04/04/2022 tarihinden önce ve yukarıda zikredilen başvuru süreleri içerisinde Bakanlığımıza ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da bu süreler zarfında müracaat etmiş olması nedeniyle bu onayda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi, Söz konusu Onayın ise 31/12/2022 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

Mezkur Onay ile Onayda tanımlanan koşulları yerine getiren ihracatçı firmalarımızın dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimize takdir yetkisi tanınmış olup; bu takdir yetkisi çerçevesinde, belge taahhüt hesabının eksik ihracat dışındaki farklı bir gerekçeyle müeyyideli kapanacak olması veya belge taahhüt hesabına ek süre imkanı tanınsa dahi firmanın karşılaşacağı müeyyidenin değişmesinin mümkün olmadığı ve böylelikle işbu Onay ile tanınan ek süre imkanının müeyyidenin tatbik edileceği vakti ötelemek için talep edildiğinin anlaşıldığı durumlarda, bu minvalde ek süre taleplerinin reddedilmesi gerekmektedir.