Share This Post

Tasfiyelik Hale Gelen Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmasının istenmesi Hk.

Tasfiyelik Hale Gelen Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmasının istenmesi Hk.

Tasfiyelik hale gelen bazı eşyaya ilişkin gümrük işlemleri hakkında yapılan açıklama ile Gümrük Kanununun 177 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre tasfiyelik hale gelen eşyanın Gümrük Kanununun 179 uncu maddesi çerçevesinde gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde;

-Eşyaya ilişkin olarak daha önce tescil edilen beyannamenin iptal edilmesi,

-Eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1’i oranında bir tutarın ödenmesi, ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmaması halinde, eşyanın tasfiye edilmesi ve yükümlülerin CIF %1 tutarında ödeme yapma hakkından bir defaya mahsus olmak üzere yararlandırılması,

Suretiyle gümrük işlemlerinin tamamlanması talimatlandırılmıştır.

Tasfiyelik Hale Gelen Eşya