Share This Post

TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/23)

TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/23)

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kurutulmuş ekmekleri, yufka, bazlama, pide, simit ve benzerlerini kapsamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Bu Tebliğ kapsamında olup dondurulmuş hamur teknolojisi ile veya farklı metotlarla üretilen pişmemiş, yarı pişmiş veya soğutulmuş, son pişirme işlemi henüz yapılmamış ürünlerin özelliklerinin, son pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bu Tebliğ hükümlerine uygun olması gerekir.”

“2) Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10’ar gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilir. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir.”

“4) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça             “ – % 2” tolerans değeri ile üretilir. Ağırlık kontrolü amacı ile yapılan resmî denetimlerde, en az altı adet ekmeğin ortalama ağırlığı esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ağırlık kontrolü amacı ile yapılan resmî denetimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ön ağırlık kontrolü, denetim yapılan işletmede en az altı adet ekmek üzerinden yapılır. Tartılan ekmeklerin toplam ağırlığı, tartılan ekmek sayısına bölünerek ortalama ağırlık hesaplanır. Yapılan ön ağırlık kontrolünün sonuçları Resmî Kontrol Raporuna yazılır. Ön ağırlık kontrolünde ortalama ağırlığın uygun olması halinde numune alınmaz. Ön ağırlık kontrolünün sonuçlarına göre uygunsuzluk görülmesi durumunda gıda işletmesine idari yaptırım uygulanmaz, aşağıdaki prosedür uygulanır:

1) Gıda işletmesinden, parti ortalamasını temsil edecek şekilde en az altı adet ekmek, numune olarak alınır.

2) Numunelerin ilgili laboratuvara fırın çıkış saatinden sonraki altı saat içerisinde ulaştırılması esastır.

3) Fırın çıkış saatinden sonraki ilk iki saat içerisinde ekmek numunesi alınmaz.

4) Numune alma tutanağına üretimi yapılan ekmeğin gıda işletmecisi tarafından beyan edilen gramajı ve tespit edilebilmesi halinde fırın çıkış saati yazılır.

b) İlgili laboratuvar, fırın çıkışından en geç altı saat sonra ağırlık tayinini, “0,1” gram hassasiyette dijital kalibreli terazi ile yapar. Tartım sonuçlarına göre ortalama ağırlığın uygun olması halinde tespit edilen değerler analiz sonucu olarak kabul edilir. Tartım sonuçlarına göre uygunsuzluk görülmesi durumunda (c) bendinde yer alan prosedür uygulanır:

c) Laboratuvar tarafından fırın çıkışından itibaren altı saat içerisinde ağırlık kontrolü yapılamaması durumunda veya tartım sonuçlarına göre uygunsuzluk görülmesi durumunda veya fırın çıkış saatinin bilinmemesi halinde aşağıdaki prosedür uygulanır:

1) Ağırlık tayini, 0,1 gram hassasiyette dijital kalibreli terazi ile yapılır.

2) Tartım sonucunda tespit edilen değerin Tebliğe uygun bulunması halinde tartım sonucu analiz sonucu olarak (M) kabul edilir.

3) Tartım sonucunda tespit edilen değerin bu Tebliğe uygunsuz olması durumunda aşağıdaki prosedür uygulanır:

– Numunede, her ekmek için ayrı ayrı tartım ve rutubet analizi yapılır. Ağırlığı M1, rutubet oranı R olarak tespit edilen ekmeğin bu Tebliğde müsaade edilen en fazla rutubet oranı (Rmax) (Ek-1) esasına göre ağırlığı (M) aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır:

                  M1 x 100

M =  ________________

            100  – (Rmax – R)

M1: Ekmeğin rutubet tayinine başlandığı anda tespit edilen ağırlığı (g).

R : Ekmek rutubeti (%) (m/m).

Rmax: Numune alınan ekmek çeşidi için Tebliğde müsaade edilen en fazla rutubet oranı (%) (m/m).

ç) Ürünlerden alınan numunelerin; ortalama ağırlığı tolerans değerlerin dışında olamaz.

d) Ürünlerden;

1) Alınan numunelerin ortalama ağırlığı en az “ A – (A × 0,02)” olur.

2) Alınan numunelerin ortalama ağırlığı “[(M1+M2+….Mn)/n]” olarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile eklenen geçici maddede yer alan “Geçici Madde 1” ibaresi “Geçici Madde 2” olarak değiştirilmiş ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

 GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ hükümlerine bir ay içerisinde uymak zorundadır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi ile değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi 1/1/2018 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.