ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar.

(Karar Sayısı: 1534) (13.09.2019 t. 30887 s. R.G.)

23 Aralık 2017 tarihinde Çimkent’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANAĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI ARASINDA ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

(Bundan sonra “Taraflar” şeklinde anılacak olan) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı;

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 22 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardııp Anlaşmasının RUHUNA UYGUN OLARAK;

Gümrük İdarelerinin, gümrük sınırını koruma ve ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;

Tarafların, bilgi paylaşımına yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etme hususunda katkı sağladığını VURGULAYARAK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1
GENEL HÜKÜMLER

1) Taraflar, gümrük konularında işbirliğini geliştirmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük İdareleri arasında (bundan sonra “Komite” olarak anılacak olan) Ortak bir Gümrük Komitesi tesis edeceklerdir.

2) Türkiye ve Kazakistan gümrük idareleri arasında işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi, Komite ve Komite bünyesindeki çalışma grupları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

MADDE 2
ORTAK KOMİTENİN GÖREVLERİ

1) Komite, Taraflar arasında gümrük konularında işbirliğini koordine edecek, teşvik edip geliştirecek ve temel işbirliği alanlarını ve işbirliğinin gidişatını belirleyecektir.

2) Komite, Taraflar arasında aşağıdaki alanlarda yapılan işbirliğini koordine eder:

a) Taraflar arasında gümrük konusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak yol ve imkânların araştırılması;

b) Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi ile gümrük işlemlerinin etkinliğinin sağlanması amacıyla ortak çabalarla işbirliği yapılması;

c) Gümrük politika ve usulleri, kolluk görevleri, modernizasyon programları ve arz zinciri güvenliğine İlişkin bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak;

d) Dolaşımdaki eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğunun sağlanabilmesi amacıyla, gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;

e) Bilgi değişimi yoluyla gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla projelerin uygulamaya konulması;

f) Gümrük konularında kolluk alanında işbirliği, kaçakçılıkla mücadelede ivedi ikili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi;

g) Ekonomik suçların önlenmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması;

h) Gümrük kontrolüyle ilgili olarak risk yönetim sisteminin geliştirilmesi alanında İşbirliği yapılması ve deneyimlerin paylaşılması;

i) Gümrük konularında diğer işbirliği alanları.

MADDE 3
KOMİTENİN YAPISI

1) Taraflar usulüne uygun olarak Komite üyelerini tayin eder ve herhangi bir değişikliği birbirlerine bildirirler.

2) İki tarafın Gümrük İdareleri Başkanları, Komite’nin eş Başkanları sayılır.

3) Gümrük İdarelerinin ilgili birimlerinin başkanları, uygun görüldüğü takdirde Komite çalışma gruplarının da başkanları olacaktır.

4) Taraflar, çalışma grubunda gerçekleşen değişikliklerden birbirlerini haberdar ederler,

5) Komite çerçevesinde tesis edilen çalışma grupları aşağıdaki şekildedir:

a) Uluslararası işbirliği ve eğitim Çalışma Grubu;

b) Kolluk kuvvetleri arasında Gümrük konularında işbirliği Çalışma Grubu;

c) Gümrüklerin modernizasyonu Çalışma Grubu;

d) Risk yönetimi ve istatistik Çalışma Grubu;

6) İşbirliğini geliştirmek amacıyla ve diğer alanlarda işbirliğinin gerekli olması halinde mevcut çalışma gruplarına ilaveten başka çalışma grupları da tesis edilebilir,

7) Çalışma Grupları, bu Mutabakat Zaptı ve Komite oturumlarında kabul edilen kararlar rehberliğinde hareket edecek ve yaptıkları çalışmadan elde edilen sonuçları, düzenli olarak Komite’ye rapor edeceklerdir.

MADDE 4
KOMİTE TOPLANTILARI

1) Komite toplantıları, yılda bir defa olacak şekilde, dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Kazakistan’da gerçekleştirilir.

2) Toplantının tarihi ve toplantı gündem maddeleri, toplantı tarihinden en az bir ay önce Taraflar arasında müzakere edilir. Diğer konular, Komite Başkanları tarafından önerilebilir ve müzakerelerde gündeme getirilebilir.

3) Gerekli görülmesi halinde, Taraflardan her biri, Komite bünyesinde ele alınan konularla ilgili diğer kamu kuruşlarının temsilcilerini ve uzmanları, toplantılara katılmaya davet edebilir.

4) Tarafların temsilcileri, Komite’nin olağan toplantıları arasındaki dönemde aciliyet arz eden konularda istişarede bulunabilir ve ele alınan konuyla ilgili ortak kararlar alabilir ve bu kararları, Komite’nin en yakın zamanda gerçekleştirilecek toplantısının Protokolü’ne derç edebilir.

5) Komite toplantılarında kabul edilen her karar, Komite toplantılarının sonunda Başkanlar tarafından imzalanmak üzere kayda geçirilir.

6) Komite’nin ve alt organlarının çalışma dili, uygun görüldüğü şekilde, Tarafların resmi dilleri ve İngilizce’dir. Komite’nin hazırladığı belgeler, İngilizce olacaktır. Ancak, karşılıklı rızanın olması kaydıyla, Tarafların resmi dillerinde hazırlanan belgeler, yalnızca Tarafların resmi dillerinde ya da İngilizce olarak sunulur.

MADDE 5
SEKRETARYA

1) Gümrük İdarelerinin dış ilişkilerinden sorumlu ilgili birimleri, Komite’nin sekretarya görevini üstlenirler.

2) Sekretarya, toplantıların yürütülmesi için gerekli idari desteği sağlar.

3) Sekretarya, Komite’nin rutin işlerini sürdürür ve Komite’nin alt organlarının çalışmasını koordine eder.

4) Tarafların Sekretarya’daki temsilcileri, birbirleri ile düzenli temas halinde olurlar ve gerekli görülmesi halinde Komite toplantıları arasındaki dönemde bir araya gelebilirler.

MADDE 6
KOMİTE’NİN MALİ GİDERLERİ

1) Komite toplantılarının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesiyle ilgili giderleri ev sahibi Taraf üstlenir. Komite toplantılarına katılım sağlayanların seyahat masraflarını ise Taraflar bizzat kendileri karşılar.

2) Taraflardan her biri, Komite’de yer alan üyelerinin faaliyetleriyle ilgili zaruri tüm masrafları üstlenir.

MADDE 7
DİĞER ANLAŞMALAR

İşbu Mutabakat Zaptı hükümleri, Tarafların Taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

MADDE 8
ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

1) İşbu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan her tür anlaşmazlık, öncelikle Taraflar arasında yürütülecek müzakere ve istişarelerle çözümlenir. Bu şekilde çözülemeyen anlaşmazlıklar, diplomatik kanallar vasıtasıyla çözüme kavuşturulur.

2) Taraflardan her biri, işbu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanması, uygulanması ve Zabıt’ta değişiklik yapılması veya olası bir anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak diğer Taraf’tan istişare talebinde bulunabilir. Taraflar arasında yürütülecek istişareler, aksi kararlaştırılmadığı sürece yazılı talep bildirimini izleyen 20 gün içinde başlar.

MADDE 9
EKLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Mutabakat Zaptı ile ilgili eklemeler ve değişiklikler, Tarafların karşılıklı rızası ile yapılır. Söz konusu ilave ve değişiklikler, işbu Mutabakat Zaptı’nın ayrılmaz bir parçası sayılan münferit Protokoller ile yapılır ve bu Mutabakat Zaptı’nın 10. Maddesi hükümleri uyarınca yürürlüğe girer.

MADDE 10
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SÜRE VE FESİH

1) İşbu Mutabakat Zaptı, Zaptın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını Tarafların birbirlerine diplomatik yolla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

2) İşbu Mutabakat Zaptı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belirsiz bir süre yürürlükte kalır. Taraflardan biri Mutabakat Zaptı’nı feshetme niyetini diğer Tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak bildirerek bu Mutabakat Zaptı’na son verebilir. Bu durumda, Mutabakat Zaptı, söz konusu bildirimin yapıldığı tarihten sonra üç ay içinde fesih olur.

3) Bu Mutabakat Zaptı’nın feshi, halen devam etmekte olan veya yürütülmekte olan faaliyet ve projeleri etkilemez.

4) İşbu Mutabakat Zaptı, 23 Aralık 2017 tarihinde Çimkent’de, iki asıl nüsha halinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olacak şekilde, Türkçe, Kazakça ve İngilizce imzalanmıştır.

5) Bu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerli sayılır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞIKAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI
ADINA ADINA
CENAP AŞÇITENGEBAYEV ARDAK
MÜSTEŞARBAŞKAN