Share This Post

VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN BAKANLAR KURULU KARARI.

VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN BAKANLAR KURULU KARARI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

 

05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

  • Vergi Usul Kanununun geçici 30. ve KDV Kanununun geçici 39. maddeleri kapsamında; Sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalatta kullanılmak üzere 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makine ve teçhizatlardan;
  • Amortisman oran ve süresi faydalı ömür süresinin yarısı olarak dikkate alınabilecek ve
  • Katma Değer Vergisi istisnası uygulanarak alınabilecek olanlar liste halinde GTİP pozisyonları itibariyle belirlenmiştir.
  • Konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranı 31/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uygulanmak üzere yüzde 8’e indirilmiştir.
  • Gayrimenkul devirlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınmakta olan Binde 20 harç oranı, konut ve işyerleri için 31/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uygulanmak üzere Binde 15 olarak belirlenmiştir.
  • Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerdeki Aylık brüt asgari ücretin %15’i olarak uygulanan istisnanın üst sınırı %50’ye artırılmıştır.