Share This Post

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak olan ithalat için firmalar arasında yapılan sözleşmelerde noter harcı hakkında Özelge

Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığının 27.09.2018 tarihli ve E.55696 sayılı özelgesi (Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak olan ithalat için firmalar arasında yapılan sözleşmelerde noter harcı hk.)

T.C. 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı 
(Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)

27.09.2018

Sayı : 16700543-140[18-515-53]-E.55696

Konu : Noter Harcı Hk.

İlgi : 21/05/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Almanya mukimi firmadan yatırım teşvik belgesi kapsamında halı dokuma tezgahı ithal edileceği, anlaşma gereği satıcı firmayla noter huzurunda mülkiyeti muhafaza sözleşmesi imzalanacağı belirtilerek söz konusu makine ve teçhizat alımı için noterde yapılacak sözleşmenin noter harcından muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinde harçtan müstesna tutulan işlemler belirtilmiş, 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin 6728 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen beşinci fıkrasında ise, “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından … adına … tarih ve .. belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği, söz konusu belgede ithal makine-teçhizat yatırımı tutarının 40.256,369 ABD Doları olduğu, belgenin halı ve kilim imalatına yönelik olarak düzenlendiği, Ekonomi Bakanlığının … tarihli ve … sayılı yazısındaki ekli liste değişiklik talebinizin onaylandığı, şirketiniz ile Almanya mukimi firma arasında noterde yapılacak olan mülkiyeti muhafaza sözleşmelerinin, şirketiniz tarafından satın alınan 2 adet gripperlı çift halı dokuma makinesi ve ekipmanlarına ilişkin bedelin sözleşmenin imzası tarihi itibarıyla tamamen ödenmemesinden dolayı borcun tamamının ödenmesine kadar şirketiniz lehine akdedildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Almanya mukimi firma tarafından şirketinize kesilen … tarih ve … sayılı proforma faturalardaki makine-teçhizata ilişkin olarak noterde düzenlenecek mülkiyeti muhafaza sözleşmelerinin, makine ve teçhizatın adınıza düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olması kaydıyla, Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan makina-teçhizat teşvik tutarı ile sınırlı olmak üzere 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi kapsamında noter harcından istisnası edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.