Share This Post

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği yayınlandı

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği hakkındaki 6 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 2 Seri Nolu Genel Tebliği yürürlükten kaldıran bu Tebliğle aynı zamanda yürürlüğe giren Yönetmelik Değişikliği ile Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken niteliklerde önemli değişiklikler yapıldı. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerinin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekmekte. Ayrıca şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki hisselerinin en az %20 olması şartı getirilmiştir.

YGM olabilmek için Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan niteliklere sahip olunması gerekiyor. Bugün itibariyle ilgili yönetmelik maddesinde yapılan düzenlemeyle YGM’lerin sahip olması gereken niteliklere eklemeler yapılmıştır;

– Gümrük Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak,

– Altmış beş yaşını doldurmamış olmak.

Yetki belgesi başvurusunda tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenildiği durumlarda Ticaret sicil tesciline esas ortaklık kurulu kararı da aranacak.

Başvuru sonuçlandırma süresi onbeş iş günü yerine altmış gün içerisinde sonuçlandırılacak.Yetki belgesi 3 yıl geçerli olacaktır.Yetki belgesini iade eden gümrük müşavirine, bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

Tebliğde yer alan geçiş hükmü maddesine göre maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş sözleşmeler ve yetki belgeleri Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) kapsamında 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olacak.

Daha önce kurulmuş bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketleri ortaklık yapısı, 31/12/2016 tarihine kadar 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun hale getirilecek.

AN6, AN8 ve AN7 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam altı antrepo yerine artık toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilecek.. Ayrıca AN6, AN8 ve AN7 tespit sözleşmeleri en fazla iki yıl süreli düzenlenecek.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara gümrük müdürlüklerince yılda en az iki defa denetlenecek.

Genel ve özel antrepolarda aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunludu işlemlere AN7 tespit işlemleri de eklenmiştir.

İlk kez bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapılan antrepolardaki eşya ve kaydı; antrepolarda görev yapan gümrük memuru, sözleşme imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve antrepo işleticisi firma ile müştereken tespiti yapılarak tutanağa bağlanacak. Daha önceki uygulamadan farklı olarak antrepo anahtarı YGM’ye teslim edilmeyecek.

AN9 tespit raporunun bir örneği elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini yaptıran kişiye verilecek.

YGM’lerin yanlarında çalıştırdıkları gümrük müşavir yardımcılarının yaptıkları işlemlerden doğacak mali sorumluluk YGM ye ait olacak.Önceden mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumluydular.

YGM’ler birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalanması durumunda her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmek zorunlular.

Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının asılları ve eklerinin Tır İşlemleri Tebliği’nin ekinde yer alan bordroya tescil numarasına göre kaydederek en geç on gün içerisinde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek zorundalar.Daha önce bu süre on beş gündü. AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün programa girilmek zorunda. eklidir.

gumruk-genel-tebligi-ygm-seri-no-6