Share This Post

Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu

Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu
  1. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik uyarınca Yönetmeliğin 2 no.lu ekinde yer alan soru formunun 13/01/2018 tarihinden itibaren kullanılacak olan haline http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi adresinden ulaşılması mümkündür. Başvuru yapılırken ibraz edilecek soru formunun bahse konu adreste yer alan son versiyona göre hazırlanmış olduğuna dikkat edilmelidir.
  2. Soru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanır.
  3. Soru formu 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı ibraz edilir.
  4. 13 Ocak 2018- 13 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak başvurularda, soru formu isteğe bağlı olarak ıslak imzalı olarak da ibraz edilebilir. Bu durumda belirlenen elektronik ortamda (PDF) düzenlenmiş nüshanın çıktısı ıslak imza ile imzalanarak elektronik örneği (CD veya taşınabilir bellek içerisinde) ile birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir.  Ancak bu dönemde, soru formunun elektronik örneğinin e-imzalı olarak ibraz edilmesi halinde kağıt nüsha aranmaz.
  5. 13 Nisan 2018 tarihinden sonra yapılacak başvurularda soru formu sadece belirlenen elektronik formatta (PDF) ve elektronik imzalı olması koşuluyla kabul edilir. Bu durumda söz konusu formun elektronik örneği (CD veya taşınabilir bellek içerisinde) ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir ve ayrıca kağıt nüsha aranmaz.

Kaynak : Risk Kontrol Genel Müdürlüğü